หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | blogger chiang mai | บล็อกเกอร์เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Sun 4 December 16 00:36

กระดานสนทนากฎหมาย

 
อบต. กับที่ดินของรัฐ
Page •  1   2  3  4  5  6  7 

Jurist
สมาชิก
ตอบ : 374

"อบต." เป็นหน่วยปกครองท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล "ที่ดินของรัฐ" บัญญัติตามมาตรา 2,3,4,8,9,10,11,12,27,30,58 ทวิ,108 และ 108 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ที่ดินของรัฐมีความหมายรวมถึงที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท ตามมาตรา 1304 (1) (2) (3) แห่ง ปพพ. ที่ดินของรัฐจึงอาจเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทรกร้างว่างเปล่า ตามมาตรา 1304 (1) ปพพ. หรืออาจเป็นประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304 (2) ปพพ. (หรือเรียกว่าที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 122 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457) หรืออาจเป็นประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304 (3) ปพพ. (หรือเรียกว่าที่ราชพัสดุ ตามมาตรา 4 พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518) >>> จึงมีที่ดินของรัฐทุกประเภทอยู่ทั่วไปในเขตท้องที่ของ อบต. <<< >>> บทความนี้จะขอกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินของรัฐ เนื้อหาของบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับจาก MPA และการอบรม จึงอาจส่งผลให้เนื้อหาบางตอนอาจตกหายไปบ้าง ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ <<< อ่านต่อนะ เขียนเรื่อยๆ

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: cb9a98fe     ตอบเมื่อ : Thu 21 October 04 , 12:13


Jurist
ตอบ : 374

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

ฉะนั้น อบต. จึงมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ >>> อำนาจของ อบต. คือ (1) เรื่อง ให้ความเห็น (ตามหลักเกณฑ์และเหตุผล) ในฐานะผู้ดูแลรักษา เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ (2) เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในทางราชการ เช่น ใช้เพื่อก่อสร้างสำนักงาน เนื่องด้วย อบต. เป็นทบวงการเมืองจึงสา ารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ >>> หน้าที่ของ อบต. คือ (1) เรื่อง การระวังชี้และรับรองแนวเขต (ประเภทที่รกร้างว่างเปล่าและประเภทที่สาธารณประโยชน์) (2) เรื่อง การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ (ตามข้อ 1(1)) ตามมาตรา 108 หรือ 108 ทวิ แห่ง ป.ที่ดิน ประกอบกับหนังสือจังหวัดอ่างทอง (3) เรื่อง เป็นโจทก์ร่วมกับนายอำเภอในการฟ้องร้องคดีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ (ใบจอง) ที่ออกไม่ชอบ (ที่ดินสาธารณประโยชน์ "โคกหนองไผ่") ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช้อำนาจเพิกถอนตาม มาตรา 61 ป.ที่ดิน >>> ข้อสังเกต <<< กรณีที่ อบต. นำที่ดินของรัฐไปอนุญาตให้เอกชนผู้หนึ่งผู้ใดใช้ประโยชน์เป็นการไม่ถูกต้อง การเข้าใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่มีผลตามกฎหมาย หากเกิดความเสียหายต่อผู้ขอใช้หรือต่อที่ดินของรัฐ อบต. จะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว และจะต้องรับผิดชอบท งวินัย ฐานไม่ปฎิบัติตามระเบียบแบบแผนของท งราชการ ส่วนในทางแพ่งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทางละเมิดที่เกิดขึ้นกับที่ดินของรัฐนั้น และจะต้องส่งใช้เงินที่เป็นค่าตอบแทนที่เรียกจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง กับอาจจะต้องรับผิดในทางอาญา หากมีการกระทำโดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย >>> จบบทความด้วยรายละเอียดเพียงเท่านี้ เนื่องจากเนื้อหาประกอบไปด้วยการเมืองบ้าง อาจต้องมีการเข้าใจเบื้องต้นนิดหน่อย หากบทความนี้ผิดพลาดประการใด ขออภัย เพราะข้าพเจ้าความรู้น้อย จึงไม่สามารถแตกฉานในอวค์รวมได้ทั้งหมด .....ขอบคุณ MPA กับกรมที่ดิน.....

ชอบ + 702 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: cb9a98fe ตอบเมื่อ : Thu 21 October 04 , 14:09


Jurist
ตอบ : 374

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

"หน้าที่" ตามบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น ได้มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยว่าเป็น หน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขต และเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืน (รวมถึงเรื่องกาณบุกรุกด้วย) "อำนาจ" ตามที่กฎหมายกำหนดคงเป็นอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งอาจแยกตามประเภทของผู้ใช้ได้ 2 ประเภท คือ (1) หน่วยงานทางราชการ : มีฐานะเป็นทบวงการเมือง ประสงค์ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จะต้องดำเนินการตาม มาตรา 8 ทวิ แห่ง ป.ที่ดิน ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการ ตาม ป.ที่ดิน (2) เอกชน : จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะที่กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ กฎหมายที่กำหนดการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ คือ มาตรา 9 หรือมาตรา 12 แห่ง ป.ที่ดิน ประกอบด้วย เรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในเชิงรุก

ชอบ + 671 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: cb9a98fe ตอบเมื่อ : Thu 21 October 04 , 13:40


aom
ตอบ : 374

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

ถ้าที่ดินสาธารณะประโยชน์อยู่ในเขต อบต. แล้ว อบต.เป็นผู้จ่ายเงินค่ารางวัดแล้วใบเสร็จรับเงินออกเป็นชื่อของ อบต. ได้หรือไม่    
กรุณาส่งคำตอบมาที่ sarika.h@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ชอบ + 626 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Wed 6 August 08 , 09:49


Jurist
สมาชิก
ตอบ : 374

ความเห็นที่ 1

"กิจการ" ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐ สามารถแยกเป็นเรื่องสำคัญได้ 3 เรื่อง คือ - เรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขต - เรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืน - เรื่องการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ "กฎหมายต่าง" จะกำหนดเฉพาะหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขต และเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ (ตามข้อบัญญัติของกฎหมาย มาตรา 122 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 หรือมาตรา 8 ป.ที่ดิน กำหนดหน้าที่ในการตรวจตรา รักษา หรือคุ้มครองป้องกัน ฯลฯ) โดยไม่ได้กำหนดอำนาจเรื่องการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ไว้ จะมีก็เฉพาะกฎหมายบางฉบับ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าท่า การระวังชี้และรับรองแนวเขต และการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ ผู้ฝ่าฝืน นั้น ตามข้อบัญญัติต่างๆ ก็จะกำหนดหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐ หรือที่สาธารณประโยชน์ ให้แก่ ทบวงการเมือง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น >>> มาตรา 8 วรรคแรกแห่ง ป.ที่ดิน "บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อำนาจหน้าที่ดังว่านี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้" มีความหมายถึง ที่ดินของรัฐประเภทที่รกร้างว่างเปล่า >>> มาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 " ที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ คือ ที่เลี้ยงปศุสัตว์ ที่จัดไว้สำหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกัน เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทาง และที่อย่างอื่นซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรใช้ได้ด้วยกัน เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอจะต้องคอยตรวจตรารักษา อย่าให้ผู้ใดเกียจกันเอาไปเป็นอาณาประโยชน์แต่เฉพาะตัว" มีความหมายถึง ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) ป.พ.พ. >>> มาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 "เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แล้ว ให้นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ หรือกฎหมายอื่นเท่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและได้กำหนดขึ้นไว้โดยกฎกระทรวง" มีความหมายเช่นเดียวกับอำนาจหน้าที่ของกำนัน ต้องตรวจจัดการรักษาสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อันอยู่ในตำบลนั้น เช่น สระน้ำ ศาลาอาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น (มาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457) >>> มาตรา 68 (8) แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 "ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์กาณบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (8) การคุ้มครองดูแลรักษา ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน" มีความหมายถึง ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท ตามมาตรา 1304 (1),(2),(3) แห่ง ป.พ.พ. pS. จะค่อยๆ เขียนนะ

ชอบ + 469   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: cb9a98fe     ตอบเมื่อ : Thu 21 October 04 , 13:24


Jurist
สมาชิก
ตอบ : 374

ความเห็นที่ 2

"หน้าที่" ตามบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น ได้มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยว่าเป็น หน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขต และเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืน (รวมถึงเรื่องกาณบุกรุกด้วย) "อำนาจ" ตามที่กฎหมายกำหนดคงเป็นอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งอาจแยกตามประเภทของผู้ใช้ได้ 2 ประเภท คือ (1) หน่วยงานทางราชการ : มีฐานะเป็นทบวงการเมือง ประสงค์ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จะต้องดำเนินการตาม มาตรา 8 ทวิ แห่ง ป.ที่ดิน ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการ ตาม ป.ที่ดิน (2) เอกชน : จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะที่กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ กฎหมายที่กำหนดการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ คือ มาตรา 9 หรือมาตรา 12 แห่ง ป.ที่ดิน ประกอบด้วย เรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในเชิงรุก

ชอบ + 671   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: cb9a98fe     ตอบเมื่อ : Thu 21 October 04 , 13:40


Jurist
สมาชิก
ตอบ : 374

ความเห็นที่ 3

ฉะนั้น อบต. จึงมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ >>> อำนาจของ อบต. คือ (1) เรื่อง ให้ความเห็น (ตามหลักเกณฑ์และเหตุผล) ในฐานะผู้ดูแลรักษา เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ (2) เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในทางราชการ เช่น ใช้เพื่อก่อสร้างสำนักงาน เนื่องด้วย อบต. เป็นทบวงการเมืองจึงสา ารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ >>> หน้าที่ของ อบต. คือ (1) เรื่อง การระวังชี้และรับรองแนวเขต (ประเภทที่รกร้างว่างเปล่าและประเภทที่สาธารณประโยชน์) (2) เรื่อง การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ (ตามข้อ 1(1)) ตามมาตรา 108 หรือ 108 ทวิ แห่ง ป.ที่ดิน ประกอบกับหนังสือจังหวัดอ่างทอง (3) เรื่อง เป็นโจทก์ร่วมกับนายอำเภอในการฟ้องร้องคดีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ (ใบจอง) ที่ออกไม่ชอบ (ที่ดินสาธารณประโยชน์ "โคกหนองไผ่") ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช้อำนาจเพิกถอนตาม มาตรา 61 ป.ที่ดิน >>> ข้อสังเกต <<< กรณีที่ อบต. นำที่ดินของรัฐไปอนุญาตให้เอกชนผู้หนึ่งผู้ใดใช้ประโยชน์เป็นการไม่ถูกต้อง การเข้าใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่มีผลตามกฎหมาย หากเกิดความเสียหายต่อผู้ขอใช้หรือต่อที่ดินของรัฐ อบต. จะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว และจะต้องรับผิดชอบท งวินัย ฐานไม่ปฎิบัติตามระเบียบแบบแผนของท งราชการ ส่วนในทางแพ่งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทางละเมิดที่เกิดขึ้นกับที่ดินของรัฐนั้น และจะต้องส่งใช้เงินที่เป็นค่าตอบแทนที่เรียกจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง กับอาจจะต้องรับผิดในทางอาญา หากมีการกระทำโดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย >>> จบบทความด้วยรายละเอียดเพียงเท่านี้ เนื่องจากเนื้อหาประกอบไปด้วยการเมืองบ้าง อาจต้องมีการเข้าใจเบื้องต้นนิดหน่อย หากบทความนี้ผิดพลาดประการใด ขออภัย เพราะข้าพเจ้าความรู้น้อย จึงไม่สามารถแตกฉานในอวค์รวมได้ทั้งหมด .....ขอบคุณ MPA กับกรมที่ดิน.....

ชอบ + 702   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: cb9a98fe     ตอบเมื่อ : Thu 21 October 04 , 14:09


  aom
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 4

ถ้าที่ดินสาธารณะประโยชน์อยู่ในเขต อบต. แล้ว อบต.เป็นผู้จ่ายเงินค่ารางวัดแล้วใบเสร็จรับเงินออกเป็นชื่อของ อบต. ได้หรือไม่    
กรุณาส่งคำตอบมาที่ sarika.h@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ชอบ + 626   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 6 August 08 , 09:49


  Dang
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 5

ที่ดินเป็นที่ดินนา ติดอยู่กับเหมืองสาธารณะประโยชน์ ซึ่งตอนนี้มีผู้ประสงค์จะขุดเหมืองเป็นถนน ถ้าหากว่าเจ้าของที่ดินไม่เซ็นต์ยินยอม ไม่ทราบว่าจะขุดได้หรือไม่ ที่เจ้าของดินไม่ยินยอมให้ขุดเนื่องจากว่า ถ้าขุดเป็นลำเหมืองแล้วและทำเป็นถนน จะไม่สามารถทำนาปลูกข้าวได้เนื่องจากน้ำจะไหลลงสู่ลำเหมืองหมด 
กรุณาตอบมาที่ Tassanawalai03@gmail.com

ชอบ + 479   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sun 1 February 09 , 10:08


  wath
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 6

หากจะสร้างที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน(กองทุฯเงินล้าน)ที่เป็นนิติบุคคลแล้ว สามารถทำได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรครับ วอนผู้รู้ตอบหน่อยครับ ขอบพระคุณมากครับ Wath_abt@hotmail.com

ชอบ + 437   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Mon 23 February 09 , 11:22


  wath
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 7

หากจะสร้างที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน(กองทุฯเงินล้าน)ที่เป็นนิติบุคคลแล้ว สามารถทำได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรครับ วอนผู้รู้ตอบหน่อยครับ ขอบพระคุณมากครับ Wath_abt@hotmail.com

ชอบ + 449   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Mon 23 February 09 , 11:32

Page •  1   2  3  4  5  6  7 
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.