การอายัดเงินเดือน

พูดคุยเรื่องกฎหมาย ความเห็นด้านกฎหมาย บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ที่นี่

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

LAW - STYLE
ทะแนะ
โพสต์: 125

จันทร์ ก.ค. 12, 2004 12:44 pm  

หลังจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีคำสั่งอายัดเงินเดือนไปยังนายจ้างของจำเลยแล้ว

1. ถ้านายจ้างไม่ยอมส่งเงินมาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำอย่างไร

2. ถ้าจำเลยตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้ถูกอายัดเงินเดือนอีก ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยใช่หรือไม่

ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับ

blackdog
ทะแนะ
โพสต์: 173

อังคาร ก.ค. 13, 2004 11:17 am  

1. ก็ทำอะไรไม่ได้สิครับ นายจ้างไม่ร่วมมือด้วย เรื่องทางแพ่ง
2. ถ้าลาออก เราก็ต้องตามไปสืบดูว่า เค้ามีรายได้อย่างอื่นหรือไม่
แล้วก็ตามอายัดกันต่อ
หมาตัวดำ แต่ใจไม่ดำ

LAW - STYLE
ทะแนะ
โพสต์: 125

พุธ ก.ค. 14, 2004 1:24 am  

ถ้าทำอะไรไม่ได้ เมื่อนายจ้างไม่ร่วมมือด้วย ก็แสดงว่าคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีบทบังคับล่ะสิครับ

ช่วยให้ความเห็นอีกนิดนึงนะครับ ว่านายจ้างจะต้องรับผิดทางแพ่งหรืออาญาอย่างไรบ้างในกรณีนี้

ขอบคุณครับ

ท.ปกรณ์
ทนายไทย
โพสต์: 1219

ศุกร์ ก.ค. 17, 2009 5:35 pm  

การยึดหรืออายัดเงินขอแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์แก่ผู้กำลังศึกษาและบุคคลทั่วไปดังนี้ครับ <br>     ๑. เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำหนี้ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาประสงค์จะบังคับคดี เช่น ยึดหรืออายัดต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีก่อนตาม ป.วิ.พ. ม.๒๗๑ <br>     ๒. หากศาลออกหมายตาม ข้อ ๑. แล้วจึงไปตั้งเรื่องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการให้ กรณีหนี้เงินก็จะมีการบังคับชำระหนี้โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์ตาม ป.วิ.พ. ม.๒๘๒ <br>     ๓. เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาหลักฐานเห็นว่าครบถ้วนสามารถอายัดได้ก็จะสั่งอายัดเงินดังกล่าวให้ตาม ป.วิ.พ. ม.๓๑๐ ทวิ <br>     ๔. ข้อจำกัดในการยึดหรืออายัดมีดังนี้คือ <br>          ๔.๑ ป.วิ.พ. ม.๒๘๖ มีหลักที่สำคัญได้แก่ <br>               - ลูกหนี้รายได้ไม่ถึง ๑ หมื่น จะอายัดไม่ได้แต่อายัดได้เฉพาะส่วนที่เกิน ๑ หมื่นขึ้นไป <br>               - ลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการจะอายัดเงินเดือนหรือรายได้ที่ได้จากทางราชการนั้นไม่ได้ <br>               - ลูกหนี้ที่เดือดร้อนเงินไม่พอใช้อาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดจำนวนเงินใหม่ <br>          ๔.๒ ระเบียบคำสั่งของกรมบังคับคดี เช่น เงินเดือน เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอายัดให้ตามที่เจ้าหนี้ขอแต่ไม่เกิน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน <br>          ๔.๓ มีข้อสังเกตว่าเงินเดือนของลูกหนี้นั้นเป็นของส่วนราชการหรือไม่ <br>               ๔.๓.๑ ถ้าเป็นก็จะอายัดเงินเดือนนั้นไม่ได้ตาม ม.๒๘๖(๒) <br>               ๔.๓.๒ กรณีเงินปันผลอายัดได้เต็มจำนวน <br>     ๕ กรณีอายัดเงินเดือนลูกหนี้ที่พึงได้รับจากนายจ้างซึ่งเพิกเฉย ป.วิ.พ. ม.๓๑๒ ว.๒ ถือเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งอายัดทรัพย์ปฏิเสธหรือโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ตน ศาลอาจทำการไต่สวน <br>          ๕.๑ ถ้าหนี้ที่เรียกร้องนั้นมีอยู่จริงจะมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคำสั่งอายัด <br>          ๕.๒ ถ้ารูปเรื่องจะทำให้เสร็จเด็ดขาดไม่ได้สะดวกโดยวิธีไต่สวน ศาลอาจมีคำสั่งอื่นใดในอันที่จะให้เรื่องเสร็จเด็ดขาดไปได้ตามที่เห็นสมควร <br>          ๕.๓ ถ้าคำสั่งอายัดไม่มีการคัดค้านหรือศาลได้มีคำสั่งรับรองดั่งกล่าวแล้วและบุคคลภายนอกมิได้ปฏิบัติ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแก่บุคคลภายนอกและดำเนินการไปเสมือนหนึ่งว่าบุคคลภายนอกนั้นเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา <br>          ๕.๔ ถ้ามูลค่าแห่งสิทธิเรียกร้องที่อายัดเสื่อมเสียไปเพราะบุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติไม่ว่าด้วยประการใดๆ บุคคลภายนอกต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อความเสียหายใดๆซึ่งเกิดขึ้นแก่เจ้าหนี้นั้น <br>...pakornlawyer@gmail.com... <br>

ท.ปกรณ์
ทนายไทย
โพสต์: 1219

ศุกร์ ก.ค. 24, 2009 3:37 pm  

...คำร้องขอให้เพิกถอนการอายัดเงินบำนาญ (ในชั้นบังคับคดีนายประกัน) <br>...ข้อ ๑. คดีนี้สืบเนื่องจากผู้ร้องทำสัญญารับประกันตัวจำเลยที่ ๒ ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น แต่ว่าผู้ร้องนี้ผิดสัญญาประกันไม่อาจนำตัวจำเลยที่ ๒ มาส่งศาลได้ตามกำหนดนัด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งปรับผู้ร้องซึ่งเป็นนายประกันแก่จำเลยที่ ๒ เต็มตามสัญญาจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) และออกหมายจับจำเลยที่ ๒ รายละเอียดปรากฏความแจ้งอยู่ในสำนวนคดีนี้แล้ว <br>...ข้อ ๒. เนื่องจากผู้ร้องเพิ่งทราบว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีหมายอายัดเงินจำนวนที่ผู้ร้องพึงมีสิทธิได้รับฐานะที่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน แต่ปัจจุบันผู้ร้องออกจากราชการมาประมาณสี่ปีแล้วเพราะเหตุสูงอายุ อันถือได้ว่าผู้ร้องขณะนี้มีสถานะเป็นข้าราชการบำนาญโดยไม่อาจประกอบอาชีพอื่นใดที่ทำให้เกิดมีรายได้งอกเงยเหมือนเช่นที่เคยแต่ก่อนมา ขณะนี้ผู้ร้องจึงอาศัยเงินบำนาญที่รับมาเป็นรายเดือนก็พอได้ประทังเพื่อเลี้ยงชีพตนและครอบครัวยามวัยชรา โดยรับเงินทางธนาคารที่โอนมาจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  ดังนั้น กรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายอายัดเงินในบัญชีจึงไม่อาจทำได้ ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอนนั้นด้วย <br>...ข้อ ๓. ผู้ร้องขอประทานกล่าวเพื่อกราบเรียนศาลที่เคารพต่อไปว่า เนื่องจากผู้ร้องยังมิอาจเห็นพ้องกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายอายัดเงินบำนาญในบัญชีธนาคารของผู้ร้อง เพราะเงินดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกร้องที่รัฐบาลตอบแทนความชอบให้ผู้ร้องที่รับราชการมาจนกระทั่งเกษียณอายุ โดยจ่ายให้แก่ผู้ร้องเป็นรายเดือน ทั้งตามกฎหมายยังมีระบุว่าเงินดังกล่าวมานั้นมิให้อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี รายละเอียดมีปรากฏตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและที่เกี่ยวข้องแนบมาด้วยท้ายคำร้องพร้อมนี้ <br>...ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้กำหนดวันเพื่อนัดไต่สวนได้ความโดยผู้ร้องจักได้เตรียมเอกสารและจะรวมนำเสนอยื่นเป็นบัญชีระบุพยานตามกฎหมายนี้อีกต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาต  <br> <br>...pakornlawyer@gmail.com...

พนักงานโดนอายัดเงินเดือน

อังคาร พ.ย. 10, 2009 4:39 pm  

มีเจ้าหนี้ธนาคารหลายราย โดนอายัดเงินเดือน 30% และไปขอให้กรมบังคับคดีลดให้เหลือ 15% แล้ว แต่ภายหลัง ก็โดนอายัด 30% เท่าเดิมอีก ถามเจ้าพนักงานฯ ทราบว่า มีเจ้าหนี้อีกรายขออายัดในส่วนที่ลด 15 % นั้น  <br> <br>การลดเงินเดือนที่ถูกอายัดลงนั้น มีความมุ่งหมายสอดคล้องกับภาวะที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีความสามารถจะชำระหนี้นั้นได้ โดยสามารถดำรงชีพ และทำงานในสังคม รับผิดชอบภาระค่าเลี้ยงดู(ตามที่อ้างไว้ในคำร้องขอลดอายัดเงินเดือน) ได้ต่อไปตามอัตภาพ แต่แล้วกรมบังคับคดี ก็อนุมัติจ่ายส่วนลดนั้นให้กับเจ้าหนี้รายอื่นอีก แล้วจะมีประโยชน์ในการขอลดอย่างไร สู้จ่ายเจ้าหนี้แต่ละราย 30 % ไปให้ครบเลยดีกว่า จบเร็ว ดอกเบี้ยก็ไม่ต้องจ่ายมาก ไม่ดีกว่าหรือ หรือไม่ก็จ่ายได้ไม่กี่เดือน แล้วก็ต้องออกจากระบบเงินเดือน ไร้งาน ไร้เงิน ครอบครัวล่มสลาย บริวารพลัดพราก ก่อปัญหาสังคม เพิ่มอาชญกรรม ไปเสียเลย <br> <br>ขอถามว่า จะมีทางให้กรมบังคับคดีอายัดเงินเพียง 15% อย่างเก่า แล้วให้เจ้าหนี้ทั้งหลายมาเฉลี่ยในเงินก้อนนี้ได้หรือไม่ ครับ  <br>ขอบพระคุณ <br>

เดือน

อาทิตย์ มี.ค. 14, 2010 3:08 pm  

อยากทราบว่าการโดนอายัดเงินเดือน แต่ทางบริษัทให้เราจัดการเองแล้วเราส่งเดือนเว้นเดือน บริษัทจะมีความผิดหรือไม

ทนายอภิชาต081-5522-971

อาทิตย์ มี.ค. 14, 2010 3:11 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ เดือน : ตอบเมื่อ Sun 14 March 10 , 15:08 <br>อยากทราบว่าการโดนอายัดเงินเดือน แต่ทางบริษัทให้เราจัดการเองแล้วเราส่งเดือนเว้นเดือน บริษัทจะมีความผิดหรือไม</div> หากบริษัทไม่อายัดเพื่อนำส่งตามคำสั่งศาล  เดี๋ยวศาลก้อจะมีหมายเรียกบริษัทไปศาล  เพื่อให้ไปรับผิดแทนนะครับ

เดือน

อาทิตย์ มี.ค. 14, 2010 5:18 pm  

ถ้าเราส่งเดือนเว้นเดือน จะมีจดหมายมาจากศาลอีกหรือไม่

ทนายอภิชาต081-5522-971

อาทิตย์ มี.ค. 14, 2010 11:35 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ เดือน : ตอบเมื่อ Sun 14 March 10 , 17:18 <br>ถ้าเราส่งเดือนเว้นเดือน จะมีจดหมายมาจากศาลอีกหรือไม่</div> หมายที่มาให้นำเงินเดือนที่อายัดทุก ๆ เดือนไม่ใช่เหรอ

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน