อบต. กับที่ดินของรัฐ

พูดคุยเรื่องกฎหมาย ความเห็นด้านกฎหมาย บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ที่นี่

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

Jurist2
ทนายไทย
โพสต์: 317

พฤหัสฯ. ต.ค. 21, 2004 12:13 pm  

"อบต." เป็นหน่วยปกครองท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล

"ที่ดินของรัฐ" บัญญัติตามมาตรา 2,3,4,8,9,10,11,12,27,30,58 ทวิ,108 และ 108 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ที่ดินของรัฐมีความหมายรวมถึงที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท ตามมาตรา 1304 (1) (2) (3) แห่ง ปพพ. ที่ดินของรัฐจึงอาจเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทรกร้างว่างเปล่า ตามมาตรา 1304 (1) ปพพ. หรืออาจเป็นประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304 (2) ปพพ. (หรือเรียกว่าที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 122 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457) หรืออาจเป็นประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304 (3) ปพพ. (หรือเรียกว่าที่ราชพัสดุ ตามมาตรา 4 พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518)

>>> จึงมีที่ดินของรัฐทุกประเภทอยู่ทั่วไปในเขตท้องที่ของ อบต. <<<>>> บทความนี้จะขอกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินของรัฐ เนื้อหาของบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับจาก MPA และการอบรม จึงอาจส่งผลให้เนื้อหาบางตอนอาจตกหายไปบ้าง ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ <<<อ่านต่อนะ เขียนเรื่อยๆ
<< จากสูงสุด :: คืนสู่สามัญ >>

Jurist2
ทนายไทย
โพสต์: 317

พฤหัสฯ. ต.ค. 21, 2004 1:24 pm  

"กิจการ" ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐ สามารถแยกเป็นเรื่องสำคัญได้ 3 เรื่อง คือ

- เรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขต
- เรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืน
- เรื่องการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์


"กฎหมายต่าง" จะกำหนดเฉพาะหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขต และเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ (ตามข้อบัญญัติของกฎหมาย มาตรา 122 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 หรือมาตรา 8 ป.ที่ดิน กำหนดหน้าที่ในการตรวจตรา รักษา หรือคุ้มครองป้องกัน ฯลฯ) โดยไม่ได้กำหนดอำนาจเรื่องการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ไว้ จะมีก็เฉพาะกฎหมายบางฉบับ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าท่า

การระวังชี้และรับรองแนวเขต และการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ ผู้ฝ่าฝืน นั้น ตามข้อบัญญัติต่างๆ ก็จะกำหนดหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐ หรือที่สาธารณประโยชน์ ให้แก่ ทบวงการเมือง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น

>>> มาตรา 8 วรรคแรกแห่ง ป.ที่ดิน
"บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อำนาจหน้าที่ดังว่านี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้"

มีความหมายถึง ที่ดินของรัฐประเภทที่รกร้างว่างเปล่า


>>> มาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
" ที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ คือ ที่เลี้ยงปศุสัตว์ ที่จัดไว้สำหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกัน เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทาง และที่อย่างอื่นซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรใช้ได้ด้วยกัน เป็นหน้าที่ของกรมการอำเภอจะต้องคอยตรวจตรารักษา อย่าให้ผู้ใดเกียจกันเอาไปเป็นอาณาประโยชน์แต่เฉพาะตัว"

มีความหมายถึง ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) ป.พ.พ.


>>> มาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
"เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แล้ว ให้นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ หรือกฎหมายอื่นเท่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและได้กำหนดขึ้นไว้โดยกฎกระทรวง"

มีความหมายเช่นเดียวกับอำนาจหน้าที่ของกำนัน ต้องตรวจจัดการรักษาสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อันอยู่ในตำบลนั้น เช่น สระน้ำ ศาลาอาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น (มาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457)


>>> มาตรา 68 (8) แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
"ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์กาณบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(8) การคุ้มครองดูแลรักษา ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน"

มีความหมายถึง ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท ตามมาตรา 1304 (1),(2),(3) แห่ง ป.พ.พ.pS. จะค่อยๆ เขียนนะ
<< จากสูงสุด :: คืนสู่สามัญ >>

Jurist2
ทนายไทย
โพสต์: 317

พฤหัสฯ. ต.ค. 21, 2004 1:40 pm  

"หน้าที่" ตามบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น ได้มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยว่าเป็น หน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขต และเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืน (รวมถึงเรื่องกาณบุกรุกด้วย)

"อำนาจ" ตามที่กฎหมายกำหนดคงเป็นอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งอาจแยกตามประเภทของผู้ใช้ได้ 2 ประเภท คือ

(1) หน่วยงานทางราชการ : มีฐานะเป็นทบวงการเมือง ประสงค์ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จะต้องดำเนินการตาม มาตรา 8 ทวิ แห่ง ป.ที่ดิน ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการ ตาม ป.ที่ดิน

(2) เอกชน : จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะที่กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ กฎหมายที่กำหนดการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ คือ มาตรา 9 หรือมาตรา 12 แห่ง ป.ที่ดิน ประกอบด้วย เรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในเชิงรุก
<< จากสูงสุด :: คืนสู่สามัญ >>

Jurist2
ทนายไทย
โพสต์: 317

พฤหัสฯ. ต.ค. 21, 2004 2:09 pm  

ฉะนั้น อบต. จึงมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

>>> อำนาจของ อบต. คือ

(1) เรื่อง ให้ความเห็น (ตามหลักเกณฑ์และเหตุผล) ในฐานะผู้ดูแลรักษา เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ

(2) เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในทางราชการ เช่น ใช้เพื่อก่อสร้างสำนักงาน เนื่องด้วย อบต. เป็นทบวงการเมืองจึงสา
ารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทางราชการได้


>>> หน้าที่ของ อบต. คือ

(1) เรื่อง การระวังชี้และรับรองแนวเขต (ประเภทที่รกร้างว่างเปล่าและประเภทที่สาธารณประโยชน์)

(2) เรื่อง การฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ (ตามข้อ 1(1)) ตามมาตรา 108 หรือ 108 ทวิ แห่ง ป.ที่ดิน ประกอบกับหนังสือจังหวัดอ่างทอง

(3) เรื่อง เป็นโจทก์ร่วมกับนายอำเภอในการฟ้องร้องคดีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ (ใบจอง) ที่ออกไม่ชอบ (ที่ดินสาธารณประโยชน์ "โคกหนองไผ่") ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช้อำนาจเพิกถอนตาม มาตรา 61 ป.ที่ดิน


>>> ข้อสังเกต <<<

กรณีที่ อบต. นำที่ดินของรัฐไปอนุญาตให้เอกชนผู้หนึ่งผู้ใดใช้ประโยชน์เป็นการไม่ถูกต้อง การเข้าใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่มีผลตามกฎหมาย หากเกิดความเสียหายต่อผู้ขอใช้หรือต่อที่ดินของรัฐ อบต. จะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว และจะต้องรับผิดชอบท งวินัย ฐานไม่ปฎิบัติตามระเบียบแบบแผนของท งราชการ ส่วนในทางแพ่งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทางละเมิดที่เกิดขึ้นกับที่ดินของรัฐนั้น และจะต้องส่งใช้เงินที่เป็นค่าตอบแทนที่เรียกจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง กับอาจจะต้องรับผิดในทางอาญา หากมีการกระทำโดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

>>> จบบทความด้วยรายละเอียดเพียงเท่านี้ เนื่องจากเนื้อหาประกอบไปด้วยการเมืองบ้าง อาจต้องมีการเข้าใจเบื้องต้นนิดหน่อย หากบทความนี้ผิดพลาดประการใด ขออภัย เพราะข้าพเจ้าความรู้น้อย จึงไม่สามารถแตกฉานในอวค์รวมได้ทั้งหมด .....ขอบคุณ MPA กับกรมที่ดิน.....
<< จากสูงสุด :: คืนสู่สามัญ >>

aom

พุธ ส.ค. 06, 2008 9:49 am  

ถ้าที่ดินสาธารณะประโยชน์อยู่ในเขต อบต. แล้ว อบต.เป็นผู้จ่ายเงินค่ารางวัดแล้วใบเสร็จรับเงินออกเป็นชื่อของ อบต. ได้หรือไม่  8-. :-(  <br>กรุณาส่งคำตอบมาที่ sarika.h@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

Dang

อาทิตย์ ก.พ. 01, 2009 10:08 am  

ที่ดินเป็นที่ดินนา ติดอยู่กับเหมืองสาธารณะประโยชน์ ซึ่งตอนนี้มีผู้ประสงค์จะขุดเหมืองเป็นถนน ถ้าหากว่าเจ้าของที่ดินไม่เซ็นต์ยินยอม ไม่ทราบว่าจะขุดได้หรือไม่ ที่เจ้าของดินไม่ยินยอมให้ขุดเนื่องจากว่า ถ้าขุดเป็นลำเหมืองแล้วและทำเป็นถนน จะไม่สามารถทำนาปลูกข้าวได้เนื่องจากน้ำจะไหลลงสู่ลำเหมืองหมด  <br>กรุณาตอบมาที่ Tassanawalai03@gmail.com

wath

จันทร์ ก.พ. 23, 2009 11:22 am  

หากจะสร้างที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน(กองทุฯเงินล้าน)ที่เป็นนิติบุคคลแล้ว สามารถทำได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรครับ วอนผู้รู้ตอบหน่อยครับ ขอบพระคุณมากครับ Wath_abt@hotmail.com

wath

จันทร์ ก.พ. 23, 2009 11:32 am  

หากจะสร้างที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน(กองทุฯเงินล้าน)ที่เป็นนิติบุคคลแล้ว สามารถทำได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรครับ วอนผู้รู้ตอบหน่อยครับ ขอบพระคุณมากครับ Wath_abt@hotmail.com

pa

จันทร์ ก.ย. 14, 2009 1:37 pm  

บ้านดิฉันได้สร้างขายของชำอยู่ที่สาธารณะประโยชน์ เป็นเวลา 30 ปี แล้ว ขณะนี้อบต. แจ้งให้ทำการรื้อถอนบอกว่ามีคนแจ้งว่าบ้านดิฉันบุกรุกที่ดินของรัฐ แต่ในหมู่บ้านมีการบุกรุกกันหลายที่ไม่เห็น อบต.ดำเนินการอย่างนี้ดิฉันจะทำอย่างไรดีคะ วอนผู้รู้ตอบหน่อยคะ ขอบพระคุณมากคะ  paparazi-pa@hotmail.com

สม

อังคาร ต.ค. 27, 2009 12:26 pm  

อบต.สามาตรกว่าวอ้างว่าที่ดินที่ชาวบ้านที่ทำกินมาประมาณ30ปีโดยเสียภาษีภบท.5.มาตลอดแต่กลับบอกว่าบุกรุกที่สาธารณะอบต.ให้ออกนอกพื้นที่อบต.มีอำนาจหรืไม่        สม

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน