ต่อเติมอาคารชิดเขต

พูดคุยเรื่องกฎหมาย ความเห็นด้านกฎหมาย บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ที่นี่

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

กลม

เสาร์ ม.ค. 28, 2017 12:24 pm  

1. เรียนถามว่าเพื่อนบ้านต่อเติมอาคารมาชิดแนวรั้ว โดยเราไม่ยินยอมได้หรือไม่ เคยสอบถามเขตที่รับผิดชอบแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าทำได้ ในขณะที่เขตอื่นบางเขตบอกว่าทำไม่ได้ อย่างน้อยต้องห่าง 50 ซม.ตามกฎกระทรวง ฉ. 55 ไม่ทราบว่าที่ถูกคืออะไร

2. จนท.บางท่านบอกว่า กทม.ไม่ใช้กฎกระทรวง ฉ. 55 เพราะมีข้อบัญญัติ กทม.อยู่แล้ว (ข้อบัญญัติ กทม.ให้ทำได้แต่กฎกระทรวงบอกไม่ได้) ไม่ทราบว่าที่ถูกต้องใช้ฉบับไหน

3. ถ้าคำตอบข้อ 1 และ ข้อ 2 ตอบว่าทำไม่ได้ ดิฉันควรทำอย่างไรเพราะปัจจุบันมีปัญหาทางปฏิบัติเกิดขึ้นแล้ว :? 3 ข้อ

3.1 ข้อบังคับของหมู่บ้านซึ่งจดทะเบียนแล้วระบุให้สร้างชิดแนวรั้วเพื่อนบ้านได้
3.2 ปัจจบันเพื่อนบ้านก่อสร้างแล้วกำลังจะขึ้นกำแพงชิดแนวรั้วแต่เนื่องจากตกลงกันไม่ได้ เพื่อนบ้านอ้างว่าสอบถามเขตแล้วจะก่อกำแพงเลย
3.3 กรณีสร้างชิดแนวรั้วแล้วไม่ฉาบผนังด้านนอกฝั่งที่หันมาทางบ้านดิฉันให้เรียบร้อย ดิฉันมีสิทธิจะทำอย่างไรได้บ้าง

manotham
นักศึกษาใหม่
โพสต์: 25

เสาร์ มี.ค. 11, 2017 11:43 pm  

ศักดิ์ของกฎหมาย

1. เรียนถามว่าเพื่อนบ้านต่อเติมอาคารมาชิดแนวรั้ว โดยเราไม่ยินยอมได้หรือไม่ เคยสอบถามเขตที่รับผิดชอบแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าทำได้ ในขณะที่เขตอื่นบางเขตบอกว่าทำไม่ได้ อย่างน้อยต้องห่าง 50 ซม.ตามกฎกระทรวง ฉ. 55 ไม่ทราบว่าที่ถูกคืออะไร

2. จนท.บางท่านบอกว่า กทม.ไม่ใช้กฎกระทรวง ฉ. 55 เพราะมีข้อบัญญัติ กทม.อยู่แล้ว (ข้อบัญญัติ กทม.ให้ทำได้แต่กฎกระทรวงบอกไม่ได้) ไม่ทราบว่าที่ถูกต้องใช้ฉบับไหน

3. ถ้าคำตอบข้อ 1 และ ข้อ 2 ตอบว่าทำไม่ได้ ดิฉันควรทำอย่างไรเพราะปัจจุบันมีปัญหาทางปฏิบัติเกิดขึ้นแล้ว :? 3 ข้อ

ตอบ..1-2-3.การก่อสร้างอาคาร ต้องเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือ กฎกระทรวงที่ 55 ข้อ 50 ถ้าทำเงื่อนไขของกฎกระทรวง ย่อมมีความผิด....กฎหมายก็มีลำดับชั้น คือกฎหมายที่ศักดิ์ต่ำกว่า จะออกระเบียบข้อบังคับมาขัดแย้งกับกฎหมายที่ศักดิ์เหนือกว่าไม่ได้ คือกฎกระทรวง ย่อมมีศักดิ์เหนือกว่า ระเบียบของ กทม. ครับ

3.1 ข้อบังคับของหมู่บ้านซึ่งจดทะเบียนแล้วระบุให้สร้างชิดแนวรั้วเพื่อนบ้านได้

ตอบ..ใช้บังคับไม่ได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น
3.2 ปัจจบันเพื่อนบ้านก่อสร้างแล้วกำลังจะขึ้นกำแพงชิดแนวรั้วแต่เนื่องจากตกลงกันไม่ได้ เพื่อนบ้านอ้างว่าสอบถามเขตแล้วจะก่อกำแพงเลย
ตอบ...แจ้งความดำเนินคดีั ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ม.65.....มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

3.3 กรณีสร้างชิดแนวรั้วแล้วไม่ฉาบผนังด้านนอกฝั่งที่หันมาทางบ้านดิฉันให้เรียบร้อย ดิฉันมีสิทธิจะทำอย่างไรได้บ้าง

ตอบ...แจ้งความ ใช้การเจรจาให้ฉาบกำแพงให้เรียบร้อย เมื่อมีโทษทางอาญา การเจรจาคงง่ายกว่าปรกติ ครับกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ดังก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย


Bumped ล่าสุดโดย Anonymous on เสาร์ มี.ค. 11, 2017 11:43 pm.

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน