เช็ค

รวมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญมาไว้ให้สืบค้นกันที่นี่ครับ ต้องการฎีกาไหน ค้นหาได้เลย ถ้าหาไม่เจอก็ลงประกาศไว้ ถ้ามีเราจะรีบหามาให้ทันที

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

Lawyerthai.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์
โพสต์: 564
ที่อยู่: 4/1 Soi 12 Chotana Road, T.Chang Puek A.Mueng, Chiang Mai 50300 Tel. 053-408771
ติดต่อ:

อังคาร ม.ค. 17, 2006 2:11 pm  

ความรับผิดของผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน(มาตรา 900)
ผู้ที่มิได้เป็นกรรมการของนิติบุคคลลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค แม้จะประทับตราของนิติบุคคลในเช็คด้วย ก็ถือได้ว่ากระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ผู้ที่ลงลายมือชื่อก็ต้องรับผิดตามเช็คตามมาตรา 900(ดูฎีกาที่ 7121/2539)

คำพิพากษาฎีกาที่ 7121/2539 จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คของบริษัท อ. ได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาทซึ่งเป็นของบริษัทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ของบริษัทและของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 2 มิได้ประทับตราของบริษัทด้วย จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาทในฐานะผู้แทนบริษัท และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คโดยระบุว่าการกระทำการแทนบริษัทดังกล่าว ดังนั้น จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงต้องร่วมกันรับผิดตามเนื้อความที่ปรากฏในเช็คตาม ป.พ.พ. มาตรา 900,9001
www.antfile.com :: รับฝากรูปทุกชนิด
www.openchiangmai.com :: คลิปวิดีโอเชียงใหม่

Lawyerthai.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์
โพสต์: 564
ที่อยู่: 4/1 Soi 12 Chotana Road, T.Chang Puek A.Mueng, Chiang Mai 50300 Tel. 053-408771
ติดต่อ:

อังคาร ม.ค. 17, 2006 2:12 pm  

ในการกระทำนิติกรรมของกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดนั้นๆ จึงจะผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทนั้น ในการสั่งจ่ายเช็คก็เช่นเดียวกัน ถ้ามิได้เป็นไปตามข้อบังคับ ถือไม่ได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดนั้นลงลายมือชื่อจ่ายเช็ค ดูฎีกาที่ 4214/2539

คำพิพากษาฎีกาที่ 4214/2539 ข้อบังคับของห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 กำหนดว่า การทำนิติกรรมใดๆ เพื่อให้มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ต้องมีหุ้นส่วนผู้จัดการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราของจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการลงลายมือชื่อในเช็คที่ออกให้แก่โจทก์แต่เพียงผู้เดียวจึงเป็นการไม่ถูกต้อง ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ลงลายมือสั่งจ่ายเช็คตาม ป.พ.พ. มาตรา 900 แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้เชิดจำเลยที่ 2 ออกเป็นตัวแทน ทั้งมิได้มีการนำเงินที่ได้จากการสั่งจ่ายเช็คมาใช้ในกิจการของจำเลยที่ 1 อันจะถือได้ว่าเป็นการใช้สัตยาบันแก่การกระทำจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์
แก้ไขล่าสุดโดย Lawyerthai.com เมื่อ อังคาร ม.ค. 17, 2006 2:18 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
www.antfile.com :: รับฝากรูปทุกชนิด

www.openchiangmai.com :: คลิปวิดีโอเชียงใหม่

Lawyerthai.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์
โพสต์: 564
ที่อยู่: 4/1 Soi 12 Chotana Road, T.Chang Puek A.Mueng, Chiang Mai 50300 Tel. 053-408771
ติดต่อ:

อังคาร ม.ค. 17, 2006 2:16 pm  

ข้อยกเว้นที่ผู้ทรงไม่ต้องนำเช็คไปยื่นต่อธนาคาร
กรณีบัญชีเงินฝากของผู้สั่งจ่ายปิดแล้ว ผู้ทรงก็ไม่จำต้องนำเช็คไปเรียกเก็บเงินอีก(ดูฎีกาที่ 1865/2517, 1494/2529)

คำพิพากษาฎีกาที่ 1494/2529 ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากของจำเลยทั้งสองที่ธนาคารตามเช็คถูกปิดแล้วตั้งแต่ก่อนเช็คตามฟ้องถึงกำหนด แสดงว่าธนาคารตามเช็คได้งดเว้นการใช้หนี้ตามเช็คของจำเลยทั้งสองแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 959 (ข) (2) ประกอบมาตรา 989 โจทก์จึงมีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากจำเลยทั้งสอง ซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายได้ โดยไม่จำต้องนำเช็คไปยื่นเพื่อให้ธนาคารใช้เงินเสียก่อน

คำพิพากษาฎีกาที่ 755/2526 ในกรณีฟ้องเรียกเงินตามเช็ค แม้ธนาคารจะได้เรียกเก็บเงินตามเช็คก่อนวันที่ลงในเช็ค หากบัญชีของผู้สั่งจ่ายได้ปิดไปก่อนที่ธนาคารเรียกเก็บเงินแล้วก็เป็นวันว่าเช็คนั้นไม่มีผลเป็นการชำระหนี้ได้ ไม่จำเป็นต้องนำเช็คไปยื่นเพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินซ้ำอีก ในกรณีเช่นนี้ผู้ทรงเช็คย่อมนำเช็คมาฟ้องร้องผู้สั่งจ่ายให้รับผิดในทางแพ่งได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 959 และ 989
www.antfile.com :: รับฝากรูปทุกชนิด

www.openchiangmai.com :: คลิปวิดีโอเชียงใหม่

Lawyerthai.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์
โพสต์: 564
ที่อยู่: 4/1 Soi 12 Chotana Road, T.Chang Puek A.Mueng, Chiang Mai 50300 Tel. 053-408771
ติดต่อ:

อังคาร ม.ค. 17, 2006 2:17 pm  

คำพิพากษาฎีกาที่ 2139/2526 จำเลยออกเช็คโดยไม่ได้ลงวันเดือนปี ย่อมถือได้ว่าไม่มีวันที่ออกเช็คกระทำผิด แม้ต่อมาจำเลยจะบอกให้บุตรสาวลงวันที่ในเช็คพิพาท ก็ผลเพียงทำให้เช็คพิพาทมีรายการสมบูรณ์ และสามารถฟ้องร้องกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น หามีผลที่จะปรับเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ ไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 2730/2523 การออกเช็คแต่ละฉบับหากจะเป็นความรับผิดก็เป็นได้เพียงครั้งเดียว ฉะนั้น เมื่อจำเลยออกเช็คพิพาทสั่งให้ใช้เงินแก้ผู้ถือให้แก่โจทก์ แล้วภริยาโจทก์นำไปขายลดให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด แล้วในวันที่เช็คถึงกำหนดใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จึงเป็นผู้เสียหาย และความผิดเกิดขึ้นแล้วในวันนั้น แม้ภายหลังโจทก์จะนำเงินไปแลกเช็คพิพาทคืนมาแล้วนำเงินไปยื่นแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินก็ตาม ก็ไม่ทำให้จำเลยมีความผิดอีก โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย

คำพิพากษาฎีกาที่ 228/2503 ความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ เกิดขึ้นเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค ถ้าธนาคารยังไม่ปฏิเสธการจ่ายเงินก็ยังไม่เกิดความผิด จะมีการนับอายุความได้ก็ต่อเมื่อเกิดความผิดขึ้นแล้ว

ถ้านับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน จนถึงวันที่ผู้เสียหายไปร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานยังไม่เกิน 3 เดือน คดียังไม่ขาดอายุความ
[/b]
www.antfile.com :: รับฝากรูปทุกชนิด

www.openchiangmai.com :: คลิปวิดีโอเชียงใหม่

Lawyerthai.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์
โพสต์: 564
ที่อยู่: 4/1 Soi 12 Chotana Road, T.Chang Puek A.Mueng, Chiang Mai 50300 Tel. 053-408771
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. ม.ค. 19, 2006 10:02 am  

คำพิพากษาฎีกาที่ 2409/2518
การแจ้งความต่อหนักงานสอบสวนเรื่องจำเลยออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คว่า ผู้แจ้งเกรงว่าเช็คฉบับดังกล่าวจะขาดอายุความจึงมาแจ้งให้เจ้าพนกังานตำรวจทราบเพื่อกันเช็คขาดอายุความ ผู้แจ้งยังไม่ประสงค์จะร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนแต่อย่างได โดยผู้แจ้งจะไปติดต่อด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งก่อน หากไม่ได้ผลจะมาร้องทุกข์อีกครั้งในภายหลัง ดังนี้ ถือไม่ได้ว่าเป็นการร้องทุกข์ตามกฎหมาย

(การร้องทุกข์ ไม่ได้แจ้งว่าประสงค์ให้ดำเนินคดี จึงไม่ถือเป็นคำร้องทุกข์)

คำพิพากษาฎีกาที่ 4265/2530
จำเลยออกเช็คลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ สั่งจ่ายเงินให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ เมื่อถึงกำหนดวันที่ระบุในเช็ค ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารสาขาของโจทก์นำเช็คพิพาทและบัญชี ของจำเลยมาตรวจดู ปรากฏว่าจำเลยมีเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเช่นนี้ถือว่าธนาคารโจทก์ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คในวันที่ที่ลงในเช็ค แล้ว วันที่ที่ลงในเช็คจึงเป็นวันที่จำเลยกระทำผิดโจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์และฟ้องจำเลยเมื่อเกิน ๓ เดือนนับแต่นั้น คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖

(ไม่ได้ร้องทุกข์หรือฟ้องภายในสามเดือน ขาดอายุความ หากได้ร้องทุกข์ไว้แล้ว จะฟ้องเมื่อไรก็ได้ภายในห้าปี)

คำพิพากษาฎีกาที่ 1209/2531
ข้อความในบันทึกการร้องทุกข์ของโจทก์มีว่า ".....มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้สั่งจ่ายตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดในชั้นนี้ขอรับเช็คคืนไปเก็บรักษาไว้เพื่อจะได้ติดต่อกับผู้สั่งจ่ายอีกทางหนึ่ง" ดังนี้เป็นการแจ้งความกล่าวหาโดยมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ การขอรับเช็คคืนไปเพื่อติดต่อกับผู้สั่งจ่ายมิใช่เป็นข้อความที่แสดงว่ายังไม่มอบคดีให้ จึงเป็นคำร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๗) แล้ว เมื่อโจทก์ร้องทุกข์ภายในกำหนด ๓ เดือนนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และโจทก์ฟ้องคดีภายในกำหนด ๕ ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๕/๒๕๓๑
www.antfile.com :: รับฝากรูปทุกชนิด

www.openchiangmai.com :: คลิปวิดีโอเชียงใหม่

บุญลือ

พฤหัสฯ. มี.ค. 27, 2008 8:03 am  

ข้าราชการตำรวจเป็นกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดได้หรือไม่

nuch

พุธ พ.ค. 20, 2009 4:23 pm  

เช็ค &/CO. ขีดหรือผู้ถือ สามารถส่งมอบให้ บุคคล อื่นไปขึ้นเงินแทนได้หรือไม่ โดยที่ผู้ที่มีชื่อระบุตามหน้าเช็ค ไม่ได้สลักหลังให้ เมื่อผู้รับเช็คจะไปขึ้นเงิน เขียนสลักหลังชื่อ นามสกุล ตามที่ระบุหน้าเช็ค และโอนเข้าบัญชีของตนเอง ถือว่าผิดหรือไม่

จุ๋ม

พุธ พ.ค. 20, 2009 4:52 pm  

เช็คระบุชื่อจะจ่ายเงินให้เฉพาะผู้ที่มีชื่อในเช็คเท่านั้น หากต้องการจะโอนให้ผู้อื่นไปรับเงินแทน ผู้ที่มีชื่อหน้าเช็คจะต้องเซ็นสลักหลังเช็คก่อนค่ะ ผู้ทรงจึงนำเช็คไปรับเงินที่ธนาคารได้ ถ้าเซ็นชื่อเฉย ๆ โดยไม่ระบุว่าให้ใคร เช็คนั้นก็จะกลายเป็นเช็คผู้ถือทันที ใครนำไปขึ้นเงินก็ได้หมดค่ะ

นำ

อาทิตย์ พ.ค. 31, 2009 11:57 am  

ช่วยบอกที่ว่ากฎเกณที่ธนาคารใช้ปฏิเสธการจ่ายเช็ค  คืออะไร

จุ๋ม

เสาร์ ม.ค. 28, 2017 10:06 am  

ตาม ปพพ.ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คได้แก่ <br>มาตรา 991 ธนาคารจำร้องใช้เงินตามเช็คซึ่งผุ้เคยค้ากับธนาคารได้ออกเบิกเงินแก่ตน เว้นแต่ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้คือ <br>1.ไม่มีเงินในบัญชีของผู้เคยค้าคนนั้นเป็นเจ้าพอจะจ่ายตามเช็คนั้น หรือ <br>2.เช็คนั้นยื่นเพื่อให้ใช้เงินเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันออกเช็ค หรือ <br>3.ได้มีคำบอกกล่าวว่าเช็คนั้นหายหรือถูกลักไป <br>มาตรา 992หน้าที่และอำนาจของธนาคารซึ่งจะใช้เงินตามเช็คอันเบิกแก่ตนนั้น ท่านว่าเป็นอันสิ้นสุดไปเมื่อกรณีเป็นดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ <br>1.มีคำบอกห้ามการใช้เงิน <br>2.รู้ว่าผู้สั่งจ่ายตาย <br>3.รู้ว่าศาลได้มีคำสั่งรักษาทรัพย์ชั่วคราว หรือคำสั่งให้ผู้สั่งจ่ายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือได้มีคำสั่งโฆษณาคำสั่งเช่นนั้น <br>อ่านตัวบทแล้ว คิดว่าเจ้าของคำถามจะเข้าใจในเรื่องที่สงสัยได้นะคะ


Bumped ล่าสุดโดย Anonymous on เสาร์ ม.ค. 28, 2017 10:06 am.

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน