เทคนิคการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พูดคุยเรื่องทั่วไป การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ไอที ศิลปวัฒนธรรมได้ที่นี่ครับ

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

NeoFreeEnergy Group

ศุกร์ ก.พ. 06, 2004 2:30 pm  

เทคนิคและวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

NeoFreeEnergy Group
ประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 5 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล มีเป็นจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือเทศบาล ซึ่งท้องถิ่นทั้งสองประเภทดังกล่าวรวมกันแล้วจะดูแลพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศ นอกจากกรุงเทพมหานครและสภาตำบล ดังนั้น การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลจึงส่งผลกระทบ กับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากที่สุดของประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามภารกิจของตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตประชาชนก็จะได้รับประโยชน์อย่างมาก แต่หากมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก็จะเกิดผลกระทบในทางลบต่อประชาชนเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน

จากข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆและสถิติรายงานของทางราชการมักจะปรากฏข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการทุจริตดังกล่าวได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อ ระบบการปกครองท้องถิ่นอย่างยิ่ง แม้ว่าการกระทำทุจริตจะเป็นการกระทำของบุคคลที่มีอำนาจและหน้าที่อยู่ในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมิใช่เป็นการกระทำขององค์กรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายหลายฉบับ และมีองค์กรที่คอยกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหลายองค์กรก็ตาม แต่การทุจริตดังกล่าว กลับดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาเทคนิควิธีการทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดินหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ในการหลบหลีก หลีกเลี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายให้สามารถทำการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างปลอดภัย จากการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง หรือหากถูกตรวจสอบก็ไม่สามารถเอาผิดได้ แม้กระทั่งตลอดจนถึง กลยุทธ์ในการนำระเบียบ กฎหมายที่ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำทุจริตเสียเอง หรือทำการทุจริตให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เทคนิคและวิธีการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับเทคนิคและวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถจำแนกเทคนิค และวิธีการที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงระเบียบ กฎหมายที่ใช้กันดังนี้

การทุจริตในการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ส่วนเทศบาลใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แต่ระเบียบทั้งสองฉบับมีเนื้อหาเกือบเหมือนกัน โดยได้แบ่งประเภทการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ การจัดซื้อโดยการตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ

จากการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นตัวอย่าง พบว่าวิธีการจัดซื้อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลใช้มากที่สุดคือ “วิธีสอบราคา” และตกลงราคา ส่วนการประกวดราคามีไม่มากนัก

การตกลงราคา

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จากการศึกษาพบว่า การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา มักจะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ และงานก่อสร้างที่มีวงเงินค่าก่อสร้างไม่มากนัก เช่น การถมลูกรัง การซ่อมแซมถนนคอนกรีต การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น วิธีการตกลงราคาทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง มักจะไม่ให้ความสนใจ จะเป็นหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ทางฝ่ายคลังหรือพัสดุที่จะเป็นผู้ดำเนินการ การตั้งงบประมาณจะตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ราคาจะพอๆกับราคาในท้องตลาด มีสูงกว่าบ้างเป็นบางรายการซึ่งวิธีนี้ทำให้สามารถช่วยลดปัญหา การเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์ หรือการจ่ายเงินมากกว่าราคาจริงได้มาก หากรายการใดไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ก็จะตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด มีครุภัณฑ์หลายรายการที่ไม่อยู่ใน ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งราคาในท้องตลาดแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นกับคุณสมบัติของครุภัณฑ์ วิธีการทุจริตในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีลักษณะหลากหลาย ระดับราคาแตกต่างกันมาก เป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย โดยการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในราคาที่สูงกว่าราคาจริงในท้องตลาด ตัวอย่างเช่น การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น Pentium 4 ที่มีระดับราคาตั้งแต่ 14,000 – 140,000 บาท สามารถตั้งงบประมาณไว้ในการจัดซื้อที่ 90,000 บาทเพื่อจะได้ใช้วิธีตกลงราคาได้ และกำหนดคุณสมบัติแบบกว้างๆ ทำการตกลงราคากับร้านผู้จำหน่ายให้ส่งมอบ คอมพิวเตอร์ที่มีราคาเพียง 50,000 บาทแต่เบิกจ่าย 90,000 บาท ส่วนเกิน 30,000 บาทเข้ากระเป๋าของผู้สังซื้อ เมื่อวันเวลาผ่านไป ราคาคอมพิวเตอร์จะตกลงตลอด ทำให้หน่วยงานตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ราคาในขณะที่ซื้อนั้น อยู่ที่ 50,000 บาทหรือ 90,000 บาทกันแน่ ( ราคาคอมพิวเตอร์ที่สั่งซื้อ ณ เวลาที่ทางหน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบอาจจะเหลือเพียง 30,000 – 50,000 บาท ทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ราคาท้องตลาดขณะสั่งซื้อนั้นอยู่ที่ 90,000 บาทหรือไม่ )

วิธีการทุจริตในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว จึงเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย หลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี สำนักงบประมาณก็ไม่สามารถกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้เนื่องจากเทคโนโลยีและ ระดับราคาเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก

และจากการที่ราคาในท้องตลาดมีหลากหลาย ทำให้การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาสามารถอาศัยช่องว่างดังกล่าว จัดซื้อของที่มีราคาสูงแต่จ่ายเงินจริงไปต่ำกว่างบประมาณที่เบิกจ่ายไป เงินงบประมาณสูญไปกับส่วนเกินดังกล่าวมากเมื่อรวมกัน หลายๆแห่ง

การทุจริตในการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาจึงสามารถทำได้ง่าย แต่ปริมาณเงินที่ได้จากการทุจริตมีไม่มากนัก เนื่องจากวงเงินงบประมาณในค่าวัสดุหรือค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะตั้งไว้ไม่มากเมื่อเทียบกับการสอบราคา

แม้ว่าครุภัณฑ์บางรายการจะอยู่ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศ์กเมตร ราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์ในแต่ละปีก็ยังมีการกำหนดในลักษณะสลับกันในระหว่างคุณสมบัติ ของรถยนต์บรรทุกขยะแบบยูโร I ราคา 1,650,000 บาทและแบบยูโร II ราคา 1,860,000 บาท แต่การจัดสรรงบประมาณในปีเดียวกันจะสลับในทางตรงกันข้าม โดยที่ราคาท้องตลาดที่บริษัทจำหน่ายรถยนต์บรรทุกขยะ ทุกบริษัทจะตั้งไว้สูงกว่าราคากลางมากคืออยู่ที่ประมาณ 2,000,000 บาท ในขณะที่เมื่อมีการจัดซื้อไปแล้วก็ยังสามารถจ่าย ผลประโยชน์ให้กับผู้สั่งซื้อได้ในอัตราสูงกว่า 10 เปอร์เซนต์

การสอบราคา

การจัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา เป็นวิธีการที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 - 2,000,000 บาท เป็นวิธีการจัดซื้อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กันมากที่สุด และผู้บริหารหรือนักการเมืองท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญ ต่อวิธีการจัดซื้อ โดยการสอบราคามากเป็นพิเศษเช่นกัน เนื่องจากสามารถทำการทุจริตได้หลายขั้นตอน กล่าวคือ

การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่จะเอื้อให้กับผู้รับจ้างบางรายหรือการล็อคคุณสมบัติไม่เป็นที่นิยมกัน เนื่องจากจะถูกตรวจสอบและต้องรับผิดได้ง่าย การกำหนดราคากลางด้านงานก่อสร้างแม้ว่าจะมีการกำหนดตามราคากลางวัสดุก่อสร้าง ของพาณิชย์จังหวัดแต่จากการศึกษาพบว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไม่ได้จัดส่งราคากลางไปให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งทราบ ในwebsiteของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ไม่ได้มีการปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบันเช่นกัน จึงเป็นช่องว่างในการตั้งราคากลางของท้องถิ่น และบางแห่งหลีกเลี่ยงการตั้งราคาของปูนซีเมนต์ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดโดยการกำหนดให้ใช้ปูนผสมเสร็จ แทนซึ่งไม่มีในราคากลาง แต่เมื่อก่อสร้างจริงกลับให้ผู้รับเหมาใช้ปูนซีเมนต์เป็นถุงและใช้แรงงานคนผสมปูนแทน

ขั้นตอนการประกาศสอบราคาและการพิจารณาผล

ในการประกาศสอบราคาจากการศึกษาพบว่าการประกาศสอบราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะกำหนดเงื่อนไขกว้างๆในเรื่องของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ เช่น การกำหนดผลงานขั้นต่ำ ( ประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่างานก่อสร้าง ) การกำหนดประเภทบุคคลของผู้เสนอราคาต้องเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท การกำหนดต้องเป็นผู้ซื้อเอกสารแบบแปลน

การจัดส่งประกาศสอบราคาจะทำการปิดประกาศไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งไปปิดประกาศที่ว่าการอำเภอและส่งให้ผู้รับจ้างโดยตรงที่มีอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างนั้นโดยตรง จำนวนประมาณ 5 ราย

ในประกาศสอบราคาจะกำหนดระยะเวลาการขายแบบแปลนหรือการซื้อเอกสารสอบราคา การกำหนดดูสถานที่ การยื่นเอกสารสอบราคา การเปิดซองและการพิจารณาผล

ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่สามารถเอื้อให้ทำการทุจริตได้ง่าย กล่าวคือ

การจัดส่งเอกสารสอบราคาจัดส่งให้เฉพาะผู้รับเหมาหรือผู้ขายเพียง 5 รายที่ทางผู้จะเอางานหรือผู้รับเหมาส่งรายชื่อบริษัทในพวกของตนมาให้ทั้ง 5 รายหรือมากกว่า ส่วนการปิดประกาศไว้ที่ว่าการอำเภอในระยะเวลา 10 วันโอกาสที่จะมีผู้รับเหมาแวะเวียนมาดูประกาศตลอดเวลามีไม่มากนัก หรือประกาศสอบราคาที่ปิดไว้ที่ว่าการอำเภอถูกแอบฉีกออก โดยหลักการสำคัญคือ ให้มีการบันทึกลงเลขรับหนังสือของอำเภอให้ถูกต้องตามวันที่ที่กำหนดและมีการลงชื่อรับหนังสือไว้ในสำเนาหนังสือส่งก็เพียงพอ ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้ว สามารถกีดกันด้านข้อมูลข่าวสารไปได้มากพอสมควร การส่งแต่ซองเปล่าหรือเอกสารอื่นไปให้ผู้รับจ้างเพื่อเอาตราประทับไปรษณีย์นั้น เป็นวิธีการที่เลิกทำกันแล้ว เพราะมีหลักฐานชัดเจนอาจถูกร้องเรียนได้ง่ายถ้าไม่รู้จักกับผู้รับจดหมายดี แต่หากยังมีข้อมูลข่าวสารที่ไปถึงมือผู้รับเหมานอกกลุ่มของตนก็ยังมีขั้นตอนการซื้อเอกสารสอบราคาให้คอยกีดกันต่อ

การกำหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นซองสอบราคาจะต้องเป็นผู้ซื้อเอกสารสอบราคานั้น ทางนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้เอางานสามารถกีดกันผู้รับเหมารายอื่นได้ง่าย โดยการเฝ้าหน้าห้องขายเอกสาร คอยพูดคุยกีดกันผู้จะมาซื้อแบบไม่ให้มาซื้อแบบ โดยใช้วิธีการขอความร่วมมือ หรือจ่ายเงินค่าน้ำมันรถกลับบ้านให้ เหตุผลที่มักนิยมใช้กัน เช่น “งานนี้ต้องการให้คนในพื้นที่ทำเพื่อให้คนในพื้นที่มีรายได้”-กรณีตั้งจ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง “งานนี้ทางผู้ใหญ่ท่านขอมา” “งานนี้ต้องกันเงินส่วนหนึ่งให้ผู้ใหญ่เนื่องจากต้องทำการวิ่งเต้นของบประมาณมาลง”- กรณีเป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินถ่ายโอนงบประมาณตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งโดยปกติแล้วทางผู้รับเหมาที่ถูกดักทางไปซื้อเอกสารสอบราคามักจะจำยอมถอยกลับไป ทั้งนี้ขึ้นกับชื่อเสียงและบารมีของผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นหรือบารมีของผู้รับเหมาที่จะเอางาน แต่หากยังไม่สามารถกีดกันได้ยังมีผู้รับเหมานอกกลุ่มเข้ามาซื้อเอกสารสอบราคาและเข้ามายื่นเอกสารสอบราคาอีกก็ยังมีขั้นตอนการพิจารณาผล

ในการกำหนดยื่นเอกสารสอบราคาจะกำหนดสถานที่เป็นที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าจะทำการเปิดซอง ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ก็เป็นแต่เพียงการใช้สถานที่เท่านั้น ข้าราชการของอำเภอก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สามารถกีดกันผู้รับเหมานอกกลุ่มได้โดยการพิจารณาตรวจสอบเอกสารสอบราคาให้ละเอียด ซึ่งมักจะมีการจัดทำที่ผิดพลาดของผู้เสนอราคา เช่น การไม่มีหนังสือมอบอำนาจ การประทับตราลงในเอกสารไม่ครบทุกแผ่น ทะเบียนพาณิชย์ไม่ถูกต้องไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้มีอาชีพในงานที่เสนอราคามา ใบเสนอราคามีรอยขูดลบหรือใช้น้ำยาลบคำผิด ไม่ลงวันที่ในใบเสนอราคา เป็นต้น โดยอาศัยระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่ยุ่งยาก ตลอดจนถึงธรรมเนียมการปฏิบัติที่หน่วยงานตรวจสอบแนะนำหรือทักท้วงในเรื่องของเอกสารผู้เสนอราคา รวมถึงเงื่อนไขที่มากของเอกสารสอบราคาที่อธิบดีกำหนด ซึ่งจะมีเฉพาะผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญหรือผู้รับเหมาที่มีพนักงานส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือจัดทำเอกสารเสนอราคาให้เท่านั้นจะทำเอกสาร เสนอราคาได้ถูกต้อง จนความยุ่งยากดังกล่าวสามารถถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันผู้รับเหมานอกกลุ่มออกไปได้

แต่หากเอกสารสอบราคายังถูกต้อง เมื่อเปิดซองสอบราคาออกมาดูแล้ว มีผู้รับเหมานอกกลุ่มเสนอราคามาต่ำกว่าราคากลางมาก เช่น ต่ำกว่าราคากลางถึงร้อยละ 50 ก็ทำการสอบถามให้ได้ความว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ( ซึ่งระเบียบพัสดุกำหนดให้สามารถจะกระทำ ได้หากราคาที่เสนอต่ำกว่ามาก แต่จะต้องสอบถามผู้รับเหมาให้ได้ความก่อนว่าสามารถดำเนินงานได้จริงหรือไม่ ) ในการสอบถามจะสอบถามให้ละเอียดจนผู้เสนอราคาแสดงความไม่มั่นใจ ไม่สามารถตอบคำถามได้หรือตอบคำถามแล้วแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถดำเนินงานได้ ก็สังซื้อสั่งจ้างในรายที่เสนอราคาไม่ใช่รายต่ำสุดซึ่งเป็นพวกของตน การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบจะเอาผิดได้เฉพาะนักคอร์รัปชันที่ยังไม่เชี่ยวชาญ คือ ปฏิเสธราคาต่ำสุดแล้วสั่งซื้อสั่งจ้างรายที่สูงกว่าทันทีโดยไม่เรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดมาสอบถาม

ขั้นตอนการควบคุมงานและการตรวจรับ

หากมีผู้รับเหมานอกกลุ่มสามารถฝ่าด่านทั้งหลายมาได้จนได้งานหรือแม้แต่ผู้รับเหมากลุ่มเดียวกับพวกตนได้งานก็ตาม ในขั้นตอนการควบคุมงานเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานเท่ากับระยะเวลาการก่อสร้าง สามารถเปิดซ่องให้ทุจริตได้ กล่าวคือ

กรณีแบบแปลนไม่ละเอียดชัดเจน ผู้ควบคุมงานสามารถสร้างความลำบากให้กับผู้รับจ้างได้ง่าย โดยอ้างว่างานที่ทำไม่ถูกต้อง ต้องทำอีกแบบหนึ่งเป็นต้น หากแบบแปลนชัดเจน ทางผู้รับจ้างสามารถใส่ส่วนผสมที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดได้ง่าย เนื่องจากผู้ควบคุมงานมักจะอยู่หน้างานเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ( หนีงานไปที่อื่นหรือดื่มสุรา ) หรือการทำตามแบบแปลนเฉพาะที่มองเห็นด้านนอกเท่านั้น ส่วนด้านที่มองไม่เห็นก็ลดขนาดหรือปริมาณลง

ในด้านการตรวจรับพัสดุนั้น หากงานของผู้รับจ้างที่ทำงานเสร็จแล้วไม่ถูกต้องเป็นไปตามแบบแปลนก็ยิ่งทำให้สามารถเรียกรับเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างจะยินดีจ่ายมากกว่าที่จะให้งานไม่ผ่านการตรวจรับ

แต่การกล่าวเรียกรับสินบนโดยตรงนั้น นักคอร์รัปชันที่เชี่ยวชาญจะไม่นิยมปฏิบัติกัน จะต้องปล่อยให้ผู้รับเหมาเสนอเอง โดยการไม่ยอมตรวจรับงานหรือตรวจรับล่าช้า ซึ่งแม้ว่าโดยปกติตามระเบียบพัสดุจะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับภายใน 3 วันทำการและตามระเบียบทางการเงินกำหนดให้ต้องเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมา(เจ้าหนี้)ภายใน 10 วันทำการก็ตาม แต่ก็สามารถยื้อเวลาในการตรวจรับงานได้นานนับเดือน เพื่อปล่อยให้ผู้รับเหมาจำใจต้องเสนอเงินให้เนื่องจากมีภาระที่ต้องจ่ายเงินค่าแรงคนงาน ค่าวัสดุที่เชื่อร้านค้ามา ค่าดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่การตรวจรับหลัง 3 วันที่ผู้รับเหมาส่งงานย่อมจะต้องเป็นการปฏิบัติที่ผิดระเบียบพัสดุอย่างชัดเจน วิธีการหลีกเลี่ยงก็คือให้ผู้รับเหมาส่งใบส่งมอบงานมาใหม่ เปลี่ยนวันที่ใหม่ซึ่งผู้รับเหมาย่อมจะยินยอมโดยดีเพื่อต้องการเงินค่าก่อสร้าง เป็นเหตุให้มีการสามารถยื้อเวลาตรวจรับงานได้นานถึง 1-2 เดือนเพื่อสร้างอำนาจต่อรองผลประโยชน์

การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา

เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงกว่า 2,000,000 บาทขึ้นไป การส่งประกาศประกวดราคาจะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 20 วัน และจัดส่งเพิ่มมากขึ้นจากการสอบราคาโดยจัดส่งประกาศไปให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อ.ส.ม.ท. กรมประชาสัมพันธ์ และจังหวัด ทำให้ข้อมูลข่าวสารสามารถไปถึงผู้รับจ้างได้มากทั่วประเทศ หากเปิดให้มีการขายเอกสารและยื่นซองประกวดราคาก็จะมีผู้ยื่นซองจำนวนมาก อาจถึง 40 ราย ทำให้การกีดกันการสมยอมราคาทำได้ยาก ดังนั้น วิธีการกีดกันการเสนอราคาที่นักการเมืองท้องถิ่นทำได้ก็คือการกีดกันในขั้นของการซื้อเอกสารสอบราคา หากสามารถไล่ให้ผู้มาซื้อเอกสารสอบราคากลับไปได้ภายในระยะเวลาขายเอกสารก็สามารถทำการสมยอมการเสนอราคากันได้ง่าย แม้การยื่นซองและการพิจารณาผลจะกระทำที่ศาลากลางกลางก็ตาม ก็เป็นการปฏิบัติตามพิธีเท่านั้น เพราะมีการกีดกันผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาก่อนหน้านั้นแล้ว จะมีแต่เพียงผู้รับเหมากลุ่มเดียวกันเท่านั้นมายื่นซอง การเปิดซองที่ศาลากลายกลับกายเป็นการเสริมสร้างความถูกต้องของการทุจริตได้เป็นอย่างดี

ส่วนวิธีการควบคุมงานและการตรวจการจ้างก็ใช้วิธีเช่นเดียวกับการสอบราคา และจากการที่การประกวดราคามักจะมีวงเงินที่มาก ในสัญญาจ้างมักจะมีการแบ่งงวดงานออกเป็นหลายงวด การยื้อการตรวจรับหรือการจ่ายเงินในงวดแรกจะทำให้มองเห็นได้ว่าผู้รับเหมาที่ได้งานจะให้เงินง่ายหรือยาก ถ้ายากก็สามารถปรับปรุงกลวิธีการเรียกรับเงินหรือการต่อรองผลประโยชน์ที่ปลอดภัยและได้ผลได้มากขึ้น

จะพบว่า การที่มีการกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาต่อหน่วยงานได้จะต้องเป็นผู้ซื้อแบบแปลนหรือเอกสารสอบราคา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมากับนักการเมืองท้องถิ่นมีโอกาสพบกันเพื่อสมยอมการเสนอราคาหรือไม่เสนอราคา ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการกีดกันการเสนอราคา โดยการใช้ระเบียบ กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำการทุจริต

การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเทคนิคซับซ้อน หรือใช้วิธีสอบราคา ประกวดราคาไม่ได้ผล การทำการทุจริตสามารถจะกระทำได้ง่าย เนื่องจากสามารถจ้างผู้รับเหมาหรือผู้ขายที่สามารถตกลงเรื่องเงินทุจริตได้ง่าย คล้ายกับการตกลงราคา

การเบิกจ่ายเงิน

แม้ว่าในการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีการกำหนดให้การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้จะต้องจ่ายเป็นเซ็คขีดคร่อมเท่านั้น ก็ไม่สามารถกีดกันการเรียกรับเงินได้ เพราะผู้รับเหมาก็จะไปเบิกเงินและนำมาจ่ายให้อีกที การไม่ยอมจ่ายถือเป็นการปิดฉากการรับเหมางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆ แต่หากไม่คุ้นเคยกับผู้รับจ้างก็จะให้คนคอยไปรอรับเงินที่ธนาคารทันทีที่ถอนเงิน

การหลีกเลี่ยงความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา

การหลีกเลี่ยงความรับผิดในพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 เป็นกฎหมายที่กำหนดถึงความรับผิดต่างๆในการเสนอราคา ทั้งการให้หรือรับผลประโยชน์ การกีดกันการเสนอราคาในรูปแบบต่างๆ จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่ายังไม่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นใดที่ทำการกีดกันการเสนอราคาแล้วต้องรับผิดตามกฎหมายนี้

จากการที่การสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำผิด ต้องมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือมีการกล่าวหาร้องเรียนว่าการดำเนินการซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจำหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทานหรือการได้รับสิทธิใดๆของหน่วยงานของรัฐ เมื่อไม่มีผู้ร้องเรียนนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้กีดกันการเสนอราคาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ย่อมจะสามารถหลีกเลี่ยงการรับผิดได้ ส่วนพฤติการณ์ปรากฏจนหน่วยงานตรวจสอบพบนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะพบเนื่องจากพฤติการณ์ต่างๆจะไม่ถูกบันทึกเป็นเอกสารหรือหลักฐานได้ ผู้รับเหมาที่ไม่ได้งานก็ไม่อยากมีปัญหาเนื่องจากตนจะต้องของานองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ งานนี้ไม่ได้งานหน้าก็อาจได้ หรือได้รับค่ารถกลับบ้านจนพอใจแล้ว

แม้จะมีผู้เสนอราคาเป็นพี่น้องนามสกุลเดียวกันทั้งห้าราย ก็ไม่อาจเอาผิดได้เนื่องจากแต่ละคนต่างก็มีครอบครัวแยกไปต่างหาก

การเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาทางตรงหรือทางอ้อม

ในเงื่อนไขหนึ่งของการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง พ้นจากสมาชิกภาพหากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จากการศึกษาพบว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากจะมีสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างหรือสัญญาซื้อขายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยการยืมชื่อบุคคลอื่นหรือญาติพี่น้องของตนตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพื่อรับเหมางานเพื่อหลีกเลี่ยงการพ้นสมาชิกภาพ

แม้จะมีการวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมเป็นตัวแทนของคู่สัญญากับท้องถิ่น เข้ามาเจรจาก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมก็ตาม แต่หากในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีฝ่ายตรงข้าม การเจรจากับผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็จะไม่มีบุคคลภายนอกรับรู้ได้

การหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการกำกับดูแล

หน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายหน่วยงานทั้งในระดับอำเภอ จังหวัดและส่วนกลาง โดยอำเภอและจังหวัดจะทำหน้าที่กำกับดูและการปฏิบัติงานเป็นหลัก ทั้งการอนุมัติ การรายงาน การตรวจสอบในแต่ละปี นอกจากนั้นมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่เข้าไปตรวจสอบด้วยแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างทั่วถึง ส่วนเทศบาลสามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง สำหรับหน่วยงานอื่นในส่วนกลางเช่น ป.ป.ช. สำนักนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามาเฉพาะกรณีที่มีการร้องเรียนเท่านั้น

จากการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนอำเภอและจังหวัดไว้ในแต่ละปี และมีการช่วยเหลือจำหน่ายบัตรการกุศลและการเรี่ยรายต่างๆ ทั้งในรูปตัวเงินและสิ่งของ ทำให้เชื่อว่าระบบช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการเสริมให้กระบวนการตรวจสอบของจังหวัดและอำเภอไม่สามารถจะกระทำได้อย่างแท้จริง หรือมีลักษณะช่วยเหลือกันมากกว่าที่จะตรวจสอบอย่างจริงจัง ซึ่งเวลาที่จังหวัดและอำเภอใช้ในการเข้าไปตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ที่แห่งละครึ่งวันหรือหนึ่งวันเท่านั้น

สำหรับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละหลายวันหรือนับเดือน แต่จากข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปตรวจสอบนั้น จะเป็นข้อทักท้วงในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งมีความซับซ้อน ยุ่งยากเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบ

การหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการสมยอมการเสนอราคานั้น เพียงแต่ทำเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเรียงลำดับเหตุการณ์ขั้นตอน วันเวลาในบันทึกต่างๆให้ถูกต้อง การประกาศ การพิจารณาผล การควบคุมงาน การตรวจการจ้างต้องจัดทำเอกสารประกอบให้ชัดเจนก็สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ยังยอมรับว่า สตง.ไม่สามารถทำการตรวจสอบการฮั้วได้

จากจุดอ่อนของการตรวจสอบและกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาครัฐ และเทคนิควิธีการในการหลีกเลี่ยงระเบียบ กฎหมายที่ได้ผลอย่างดียิ่งของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือหรือไม่กล้าคัดค้าน ( ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ลงโทษทางวินัย การอนุมัติงบประมาณ การสั่งซื้อสั่งจ้าง การอนุมัติแผนพัฒนา การมีความสัมพันธ์โยงใยกับนักการเมืองระดับชาติ ทำให้สามารถควบคุมพนักงานส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ การคัดค้านผู้บริหารท้องถิ่นย่อมหมายถึงอนาคตในหน้าที่การงานของตน จังหวัดและอำเภอก็ไม่อยากมีปัญหากับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีบารมีและเป็นผู้กว้างขวาง ) ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคประชาสังคมจะต้องให้ความสำคัญและให้ความสนใจต่อการป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง

---------------------------------------------------------------------------

จากกรณีการทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านมีแนวทางหรือข้อเสนออย่างไรที่เราในฐานะประชาสังคมจะสามารถร่วมกันในการตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทุจริตได้ ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นครับ รายละเอียดติดตามได้ใน www.thaicivilsoc.com

***

ศุกร์ ก.พ. 06, 2004 5:09 pm  

www.thaicivilsoc.com เข้าไม่ได้นะครับ

006

เสาร์ ก.พ. 07, 2004 6:03 pm  

ขอบคุณมากนะครับที่มาบอก กร๊ากกกกกๆๆๆๆๆๆ หาวิธีอยู่ตั้งนาน กร๊ากกกๆๆ


007

จันทร์ ม.ค. 19, 2009 10:52 pm  

ยาวมาก เยอะอีกต่างหาก จำไม่หมด จำไม่ได้ คงไม่มีโอกาสโกงแล้วละ..

คนท้องถิ่น

พฤหัสฯ. พ.ค. 20, 2010 10:47 am  

การแก้ไขก็คือ  อำนาจทั้งหลายแหล่ที่กล่าวมาก็ยังเป็นของนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนเดิม(นายก)  แต่ต้องแก้ตรงความรับผิดในทางต่าง ๆ ต้องเป็นของนักการเมืองท้องถิ่น(นายก)   ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะคานอำนาจ ขรก.ไม่กล้าทำผิดเพราะจะไม่เจริญก้าวหน้า  นายกไม่กล้าทำผิดเพราะต้องรับผิดชอบ          แต่ความเป็นจริงนายกทำผิด  ขรก.รับผิดชอบทุกอย่าง

ooo

พฤหัสฯ. มิ.ย. 03, 2010 1:15 pm  

เห็นด้วยกับความเห็นที่5 ครับ

พัสดุเทศบาลตำบล

เสาร์ มิ.ย. 05, 2010 4:00 pm  

การจัดทำประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจะสามารถกระทำได้หรือไม่ถ้ายังไม่มีเงินงบประมาณการก่อสร้าง(จากเงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินกู้)

เด็กโคก..กลัวที่ไหน

อาทิตย์ ส.ค. 07, 2011 2:28 pm  

[b]ดีใจไหมพวกเกรียนทั้งหลายรู้วิธีแล้วไช้ไหม ระวัง!กระผมน่ะคับ อย่าให้เจอเดียวกูฟ้องแมงเดงหมด พวกโกงกินแผ่นดิน ชาวบ้านเข้าลำบากจะตาย พวกมึงยังไปกินเงินเขาอีก เว้นกำมีจิงซักวัน จะกลับมาเข้าพวกมึงเอง กูฟ้องเด้งยกชุดมาหลายที่แล้ว ระวังน่ะพวกเกรียน!!หวังดีถึงเตืยน>>>จำไว้<<<B-( 

เด็กโคก..กลัวที่ไหน

อาทิตย์ ส.ค. 07, 2011 2:32 pm  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ 006 : ตอบเมื่อ Sat 7 February 04 , 18:03 <br>ขอบคุณมากนะครับที่มาบอก กร๊ากกกกกๆๆๆๆๆๆ หาวิธีอยู่ตั้งนาน กร๊ากกกๆๆ</div> ดีใจไหมพวกเกรียนทั้งหลายรู้วิธีแล้วไช้ไหม ระวัง!กระผมน่ะคับ อย่าให้เจอเดียวกูฟ้องแมงเดงหมด พวกโกงกินแผ่นดิน ชาวบ้านเข้าลำบากจะตาย พวกมึงยังไปกินเงินเขาอีก เว้นกำมีจิงซักวัน จะกลับมาเข้าพวกมึงเอง กูฟ้องเด้งยกชุดมาหลายที่แล้ว ระวังน่ะพวกเกรียน!!หวังดีถึงเตืยน>>>จำไว้<<< 

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน