การถือครองที่ดินและบ้านของหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ

ระบายความทุกข์ ความอัดอั้นทั้งหลายของคุณได้ที่นี่ เชื่อว่าเสียงของอินเตอร์เน็ตจะดังพอให้คนที่คุณต้องการได้ยิน

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

bigeyes
นักศึกษาใหม่
โพสต์: 2

พุธ มิ.ย. 16, 2004 9:44 am  

หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ถ้าจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย จะเสียสิทธิการถือครองทรัพย์สินอย่างไรบ้างคะ และถ้าไม่จดทะเบียนที่ประเทศไทย แต่จดทะเบียนในประเทศสามี หรือจะจดทั้งสองประเทศ แล้วสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้หรือไม่ อย่างไรบ้างคะ จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ว่าทำอย่างไรจะดีกว่ากัน :!: :roll:

Jurist2
ทนายไทย
โพสต์: 317

อาทิตย์ มิ.ย. 20, 2004 1:48 pm  

*กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีหรือเคยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและบุคคลสัญชาติไทยที่เป็นบุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าว ขอได้มาซึ่งที่ดิน
1. บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าว ซื้อที่ดินหรือรับโอนที่ดินในระหว่างสมรส หากสอบสวนแล้ว ผู้ขอและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินทั้งหมด เป็นสินส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว เจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนให้ แต่ถ้าคนต่างด้าวคู่สมรสไม่ยืนยัน หรือยันยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เงินที่นำมาซื้อที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสินสมรส เมื่อสอบสวนแล้ว จะส่งเรื่องไปกรมที่ดินเพื่อขอคำสั่งรัฐมนตรีตาม ม.74 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การขอคำสั่งไม่อนุญาตให้ซื้อหรือรับโอนที่ดิน
2.บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวซื้อที่ดินหรือโอนที่ดินในระหว่างที่อยู่กินฉันสามีภรรยากับคนต่างด้าว หากสอบสวนแล้ว ผู้ขอและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินทั้งหมด เป็นทรัพย์ส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่ทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน เจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนให้ แต่ถ้าหากคนต่างด้าวคู่สมรสไม่ยืนยัน หรือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เงินที่นำมาซื้อที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นเงินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน สอบสวนแล้วก็จะส่งเรื่องไปกรมที่ดินเพื่อขอคำสั่งรัฐมนตรี ตาม ม.74 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอคำสั่งไม่อนุญาตให้ซื้อ หรือรับโอนที่ดิน
กรณีที่คู่สมรสของบุคคลสัญชาติไทย ที่ประสงค์จะซื้อที่ดินหรือห้องชุดนั้นอยู่ต่างประเทศ และไม่สามารถไปยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันกับคู่สมรสต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีปัปลิค บันทึกถ้อยคำคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ได้ใจความว่า เงินทั้งหมดที่บุคคลสัญชาติไทยนำไปซื้อที่ดินหรือห้องชุดนั้นเป็นเงินหรือทรัพย์สินส่วนตัวของคู่สมรสที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยทั้งหมด ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสินสมรส แล้วรับรองว่าบุคคลที่ทำหนังสือนั้นเป็นคู่สมรสของบุคคลสัญชาติไทยจริง เสร็จแล้วส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงอธิบดีกรมที่ดิน กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย และสำเนาให้ผู้ที่ประสงค์จะซื้อที่ดินหรือห้องชุด ถือมามอบให้เจ้าพนักงานที่ดินที่จะทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ก็จะดำเนินการให้ได้
3.บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสทั้งที่ชอบและมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวรับให้ที่ดินในระหว่างสมรส หรือระหว่างอยู่กินฉันสามีภรรยากัน หากสอบสวนแล้วเป็นการรับให้ในฐานะที่เป็นสินส่วนตัว หรือทรัพย์ส่วนตัวของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว มิได้ทำให้คนต่างด้าวมีส่วนเป็นเจ้าของในที่ดินร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการจดทะเบียนให้ แต่ถ้าหากเป็นการรับให้ในฐานะที่เป็นสินสมรส หรือมีผลทำให้คู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว ก็จะส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินเพื่อเสนอขอคำสั่งรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 74 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอคำสั่งไม่อนุญาตให้รับให้ที่ดิน
4.บุคคลสัญชาติไทยที่เคยมีคู่สมรสเป็นคนคนต่างดาวแต่ได้หย่าขาดจากกันหรือเลิกร้างกันแล้ว ขอทำนิติกรรมให้ได้มาซึ่งที่ดิน หากสอบสวนแล้วไม่ปรากฏพฤติการณ์หลีกเลี่ยงกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการจดทะเบียนให้
5.บุคคลสัญชาติไทยที่เป็นบุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าวทำนิติกรรมให้ได้มาซึ่งที่ดิน หากสอบสวนแล้วไม่ปรากฏพฤติการณ์หลีกเลี่ยงกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการจดทะเบียนให้
* กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีหรือเคยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและบุคคลสัญชาติไทยที่เป็นบุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าวขอถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
1. บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสทั้งที่ชอบและมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวขอซื้อหรือขอรับให้กรรมสิทธิ์ในห้องชุด ในฐานะที่เป็นสินส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัวของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เคยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวแต่ได้หย่าขาดจากกันหรือเลิกร้างกันแล้ว หรือกรณีบุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าวที่มีสัญชาติไทยขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ให้พิจารณาเช่นเดียวกับกรณีตาม 1 ถึง 5 โดยที่ผ่านมาอนุโลม
2.บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสทั้งที่ชอบและมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวนำเงินที่เป็นสินสมรส หรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน แล้วแต่กรณี มาขอซื้อห้องชุดไม่ว่าจะใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือใช้ชื่อร่วมกับคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว ต้องพิจารณาตัวบุคคลต่างด้าวเป็นสำคัญ โดยคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวนั้น ต้องเป็นคนต่างด้าวตามนัยมาตรา 19 (1) หรือ (2) หรือ (5) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่เป็นคนไทยจึงมีสิทธิขอซื้ห้องชุดได้ตามสิทธิของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวและต้องถือว่าห้องชุดนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เพราะกรรมสิทธิ์ในห้องชุดไม่อาจแบ่งแยกได้ และการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดนั้นต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 19 ทวิ
3.บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสทั้งที่ชอบและมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวขอรับให้กรรมสิทธิ์ในห้องชุด ในฐานะเป็นสินสมรส หรือทำให้คนต่างด้าวมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมด้วยคนต่างด้าวซึ่งเป็นคู่สมรสของบุคคลสัญชาติไทยนั้น ต้องเป็นคนต่างด้าวตามนัยมาตรา 19 (1) หรือ (2) และต้องถือว่ากรรมสิทธิ์ในห้องชุดนั้นเป็นของคนต่างด้าวทั้งหมด และอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 19 ทวิด้วยส่วนบุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว ตามมาตรา 19 (5) ไม่อาจรับให้กรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรสได้ เนื่องจากกรณีตามมาตรา 19 (5) เป็นการขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวในลักษณะของการซื้อขายซึ่งต้องมีการชำระค่าห้องชุดหลักฐานประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขอได้มาซึ่งที่ดินโดยการขอรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
แหลงที่มา....กรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ เขตพระนคร กทม

righini

อังคาร ก.ย. 08, 2009 10:10 pm  

ดิฉันสมรสกับชาวต่างชาติ ดิฉันอยากจะซื้อบ้านที่เมืองไทยโดยเงินสด และเป็นชื่อของดิฉันเอง(แต่สามีดิฉันต้องการให้เป็นสินสมรสจะได้มั๊ยค่ะและต้องทำอย่างไร)และถ้าดิฉันจะขอกู้แบงค์จะได้มั๊ยค่ะถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง..ขอบคุณค่ะ

อีตากร2
ทนายไทย
โพสต์: 1601

พุธ ก.ย. 09, 2009 2:40 am  

กรณีสมรสกับชาวต่างชาติอยากจะซื้อบ้านที่เมืองไทยโดยเงินสดและเป็นชื่อของดิฉันเองแต่สามีดิฉันต้องการให้เป็นสินสมรสก็ได้ครับไม่ยาก คือคุณก็จ่ายตังไปแล้วสามียินยอมลงชื่อรับรู้ด้วยเอกสารสามีพลาสปอร์ตเตรียมมาแต่ถ้าจะขอกู้แบงค์คงจะทำไม่ได้เพราะคุณซื้อทรัพย์เงินสดไปแล้วแบงก์คงจะถามว่าขอกู้เพื่อประโยชน์อะไรครับ แต่ถ้าไม่ได้ซื้อเงินสดก็ยังมีเหตุผลว่ากู้ซื้อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

righini

พุธ ก.ย. 09, 2009 3:49 am  

ขอบคุณค่ะที่ให้คำตอบ..ขอรบกวนถามอีก1คำถามนะค่ะ คือประมาณเดือนหน้าดิฉันจะกลับเมืองไทยแต่สามีอยู่อิตาลีไปไม่ได้เพราะติดงานจะเซ็นรับรองได้อย่างไรและต้องไปทำการที่ใดในอิตาลี,,ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

ท.ปกรณ์
ทนายไทย
โพสต์: 1219

พุธ ก.ย. 09, 2009 4:20 am  

มาทำได้เลยครับผมอย่าไปเชื่ออีตากร มันบ้า สามีไม่ต้องมาก็ได้ เอาเอกสารมาเพราะถ้าประสงค์ให้เป็นสินสมรส หากประสงค์ให้เป็นสินส่วนตัวก็จึงต้องให้สามีรับรู้ยินยอมครับ (หากไม่สะดวกให้ผมช่วยดำเนินการได้ครับ) <br>สรุปการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว <br>                         เดิมคนต่างด้าวจะได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินในประเทศไทยก็โดยอาศัยสนธิสัญญากับประเทศไทยที่กำหนดให้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ตามมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยต้องอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงตามประมวลกฎหมายที่ดิน และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประเทศไทยได้เคยทำสนธิสัญญาไว้กับประเทศต่าง ๆ รวม 16 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิสส์ เยอรมัน เดนมาร์ก นอรเวย์ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อินเดีย เบลเยี่ยม สวีเดน อิตาลี ญี่ปุ่น พม่า โปรตุเกส ปากีสถาน ต่อมาได้ยกเลิกสนธิสัญญากับประเทศดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2513 ปัจจุบันไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศใดที่ระบุให้คนต่างด้าวได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยอีก <br>                         ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 96 ทวิ กำหนดให้  คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2545 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ <br>                         1. นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี <br>                         2. ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย <br>                         3. ต้องนำเงินมาลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ <br>                                 3.1 การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินหรือดอกเบี้ย <br>                                 3.2 การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <br>                                 3.3 การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน <br>                                 3.4 การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน <br>                         4. ที่ดินที่คนต่างด้าวจะได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร <br>                         5. คนต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตต้องใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองและครอบครัวโดยไม่ขัดต่อศีลธรรม จารีตประเพณี หรือวิธีชีวิตอันดีของชุมชนในท้องถิ่นนั้น <br>                         6. ถ้าคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าว กระทำผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะต้องจำหน่ายที่ดินในส่วนที่ตนมีสิทธิภายในเวลาที่อธิบดีกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้อธิบดีมีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้น <br>                         7. ถ้าคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ได้มามาซึ่งที่ดินตามนัยดังกล่าวไม่ได้ใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันจดทะเบียนการได้มา อธิบดีมีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้น <br>                         นอกจากกรณีดังกล่าว คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมได้ โดยที่ดินที่ได้รับมรดกเมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยู่แล้วจะต้องไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่อาศัย มีได้ครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ ที่ใช้เพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน 1 ไร่ ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่ เป็นต้น <br>                         สำหรับคนต่างด้าวที่มีคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทยไม่ว่าจะชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย คู่สมรสที่เป็นคนสัญชาติไทยสามารถซื้อที่ดินได้โดยผู้ซื้อและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวจะต้องยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนบุคคลของผู้ซื้อที่มีสัญชาติไทย มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่นำมาหาได้ร่วมกัน <br>ค่าธรรมเนียม <br>                         1. กรณีซื้อที่ดินที่อยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน เสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน (หมดเขตเดือนธันวาคม 2545) <br>                         2. กรณีซื้อที่ดินทั่วไป นอกจากกรณีตามข้อ 1 เสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมิน <br>ภาษีอากร <br>                         เป็นไปตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร

อีตากร2
ทนายไทย
โพสต์: 1601

พุธ ก.ย. 09, 2009 4:30 am  

Acquisition of Land by Alien,  <br>                         According to Section 86 of the Land Code, an alien may acquire land in Thailand only by virtue of the provision of a treaty <br>providing him with the right to own immovable property. Obtaining such acquisition is subject to the provision of the Land Code  <br>and the Ministerial Regulations issued under the Code, and the permission must be obtained from the Ministry of Interior. <br>Before the termination of the treaty which was made on February 27th, 1970, there were 16 countries bided to the treaty ;  <br>USA, England, Switzerland, Germany, Denmark, Norway, the Netherlands, France, India, Belgium, Sweden, Italy, Japan, Burma, <br>Portuguese, and Pakistan. Since then, Thailand has no longer made any treaty with any country to allow an alien to acquire land in  <br>Thailand by virtue of a treaty.   <br>                         However, the Land Code has been amended with Section 96 bis providing that since January 19th, 2002, an alien is <br>allowed to purchase land in Thailand for residential purpose and the land to be purchased shall be not more than one rai in area,  <br>and the following rules and conditions must be met:   <br>                         1.  Bringing money not less than Baht forty million into the Kingdom for investment and maintaining the investment  <br>not less that five years;   <br>                         2.  Permission must be obtained from the Minister of Ministry of Interior;   <br>                         3.  Money brought into the Kingdom shall be invested in one of the following businesses or activities;   <br>                                    3.1  to purchase bonds of Thai Government, bonds of Thai National Bank, bonds of State  <br>Enterprise or bonds which the Ministry of Finance secures the capital or interest,   <br>                                    3.2  an investment in a property mutual fund, a property mutual fund or a mutual fund for resolving <br>financial institution problems established under the law on Securities and Stock Exchange,   <br>                                    3.3  an investment in share capital of a juristic person who is granted permission of investment under the  <br>law on promotion of investment,   <br>                                    3.4  an investment in an activity as declared by the Board of Investment to be an activity eligible to be granted <br>promotion of investment under the law on promotion of investment;   <br>                         4.  the land to be acquired shall be located in Bangkok Metropolis, Pattaya City, or Tessaban (Municipality),  <br>or in the area specified as residential zone according to the law on Town and Country Planning and shall not be located in a military  <br>safety zone according to the law on Military Safety Zone;   <br>                         5.  an alien, who is granted permission, shall utilize the land only for residence for his/herself and the family in a way  <br>that is not contrary to the local custom or good living of the local community;   <br>                         6.  if an alien, who is granted permission to acquire such land, does not comply with the rules and conditions specified,  <br>he/she shall disposes of such land in the portion of his/her possession within the period of time specified by the Director  <br>General of the Department of Lands which shall be not less than one hundred eighty days and not more than one year. If the time limit  <br>elapses, the Director General shall have the power to dispose of such land;   <br>                         7.  if an alien, who is granted permission to acquire such land, does not utilize the land for residence within two years as  <br>from the day the registration for land acquisition is made, the Director General shall have the power to dispose of such land.  <br>                         Besides the aforementioned rules and conditions, an alien may acquire land by inheritance as statutory heir, in this  <br>instance, the land devolved when combined with the land already acquired shall not exceed that specified by law, for examples, land  <br>for residential purpose not exceeding 1 rai per household, land for commercial purpose not exceeding 1 rai, land for industrial purpose not exceeding 10 rais, and land for agricultural purpose not  <br>exceeding 10 rai per household.  <br>                         An alien whose spouse is a Thai national either legitimate or illegitimate, that Thai national can purchase land  <br>but the alien spouse of that Thai national must give a joint written confirmation that the money which that Thai national will expend  <br>on purchasing the land is wholly the separate property or personal effects of that Thai national and not the Sin Somros or jointly  <br>acquired property.   <br>Fees  <br>                         (a)  0.01% of the valuation price, in the case of purchasing the land located in the land development project  <br>(this rate is due in December 2002)  <br>                         (b)  In the case other than (a) the fee is 2% of the valuation price  <br>Taxes and duties  <br>To be paid according to the Code of Revenue

cat

อาทิตย์ ก.ย. 13, 2009 3:23 pm  

อยากทราบว่า ถ้าเราซื้อบ้านในราคาประมาณ500,000-1,800,000บาทเนื้อที่ไม่ถึง1ไร่ สามีต่างชาติจะต้องมีเงิน40ล้านมาลงทุนไหมค่ะ(สามีจนค่ะ555) และอยากจะให้อยู่ในระบบสินสมรสด้วยได้มั๊ค่ะ,...ขอบคุณค่ะ

Tari

จันทร์ ก.ย. 14, 2009 12:44 pm  

งงคะตกลงซือที่ดินได้เหรอค่ะถ้าถ ถ้าสามีต่างชาตต้องการให้เป้นสินสมรส <br>นึกว่าซื้อได้กรณีที่ให้เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงนะค่ะ อีกข้อนะค่ะ ถ้าเราถือซิตีเซ้นสองประเทสเลยเรายังซือ้ที่ดินได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เบียร์

พฤหัสฯ. ก.ย. 17, 2009 11:52 pm  

ดินฉันอยากทราบว่า คนญี่ปุ่นที่แต่งงานกับคนไทยแล้วจดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่นผู้หญิงมามีแฟนที่ประเทศไทยญี่ปุ่นขอเลิกไม่ยอม มีวิธีใดบ้างค่ะที่จะเลิกได้ต้องฟ้องไหมค่ะ

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน