จบ นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ สามารถเรียนเนติบัณฑิตได้หรือไม่

พูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับ เนติบัณฑิตไทย ได้ที่ห้องนี้ ทั้งผู้ที่เรียนอยู่ คิดจะเรียน หรือเรียนจบแล้วครับ

Moderator: mr_joe141, Jurist2, maclaw

111

พุธ ม.ค. 19, 2011 12:19 pm  

สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา <br> <br> 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <br> 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <br> 3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง <br> 4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  <br> 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <br> 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร  <br>:-D   :-D    :-D    

อัยย์

พุธ ม.ค. 19, 2011 12:41 pm  

คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อนุมัติสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถสอบเนติบัณฑิตได้ ดังนี้ <br> <br>กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาล  <br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง  <br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  <br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <br>มหาวิทยาลัยนเรศวร  <br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  <br>มหาวิทยาลัยทักษิณ  <br>มหาวิทยาลัยพะเยา  <br>มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <br>มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  <br>มหาวิทยาลัยบูรพา  <br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <br>กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน  <br>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  <br>มหาวิทยาลัยศรีปทุม  <br>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  <br>มหาวิทยาลัยสยาม  <br>มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  <br>มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  <br>มหาวิทยาลัยพายัพ  <br>มหาวิทยาลัยเกริก  <br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  <br>มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  <br>มหาวิทยาลัยภาคกลาง  <br>มหาวิทยาลัยราชธานี  <br>มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  <br>มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  <br>มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  <br>มหาวิทยาลัยรังสิต  <br>มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (รับรองเฉพาะที่มีรายชื่อ)  <br>มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  <br>มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  <br>มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <br>มหาวิทยาลัยปทุมธานี  <br>มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  <br>มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  <br>มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  <br>มหาวิทยาลัยโยนก  <br>มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  <br>กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  <br>มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  <br>กลุ่มวิทยาลัย  <br>วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์)  <br>วิทยาลัยศรีโสภณ  <br>วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก  <br>วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร  <br>วิทยาลัยทองสุข  <br>วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  <br>วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  <br>วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  <br>วิทยาลัยตาปี  <br>วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี  <br>วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  <br>วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ  <br>วิทยาลัยนครราชสีมา  <br>วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  <br>กลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  <br>มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด  <br>มหาวิทยาลัยเค้นท์แห่งแคนเทอเบอรี่  <br>มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น  <br> <br>จาก วิกิพิเดีย (ไม่ทราบตอนนี้มีมหาวิทยาลัยใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่)

39

พุธ ม.ค. 19, 2011 1:02 pm  

 นักคึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช <br>ศึกษาต่อที่ประเทศณี่ปุ่น  หรือ ขอทุนการศึกษา จาก ญี่ปุ่น <br> ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น          <br>คณะนิติศาสตร์ <br> <br>ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP) <br>สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น <br>ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป  <br> <br>http://www.studyjapan.go.jp/th/index.html <br> <br>http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ja/ <br> <br>http://www.jeic-bangkok.org/_ทุนการศึกษาที่ขอรับได้ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น,25 <br> <br>http://www.jeic-bangkok.org/_ทุนการศึกษาที่ขอรับได้หลังเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว,26 <br> <br>http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html <br> <br> <br>http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html <br> <br> <br> <br>B-)     B-)           8-|        8-|    

คุณธรรม

จันทร์ ม.ค. 24, 2011 12:36 pm  

นักคึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช <br>ประกาศสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.2554 <br>ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ม.ค.๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๔ <br>ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๗ ก.พ.๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๔ <br> <br> <br>http://www.ojc.coj.go.th/ <br> <br>เอกสารประกาศรับสมัคร <br> <br>http://www.ojc.coj.go.th/system/ojc5...y/test2554.pdf  <br> <br> <br> <br> <br> B-)           B-)           B-)         B-)             [b]

nn

อังคาร ม.ค. 25, 2011 9:11 pm  

จบนิติมีงานทำกว้างแค่ไหน

pol00810081
ทนายไทย
โพสต์: 14575

พุธ ม.ค. 26, 2011 12:00 am  

<div class=quote>ความคิดเห็นคุณ nn : ตอบเมื่อ Tue 25 January 11 , 21:11 <br>จบนิติมีงานทำกว้างแค่ไหน</div> [b]กว้างนะ  แล้วแต่จะทำหรือไม่   ทนายอภิชาต081-5522-971

11

เสาร์ ม.ค. 29, 2011 6:49 pm  

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์  <br>  สามารถประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพ และยังสามารถเข้ารับราชการได้ในทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ตำรวจ นายทหารพระธรรมนูญ นิติกร ปลัดอำเภอ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งสำนักงานทนายความ และสามารถศึกษาต่อในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) ในระดับสูงขึ้นต่อไปได้      ประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระหว่างประเทศในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การทูต พนักงานบริษัทห้างร้าน เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประจำบริษัทหรือธนาคารพาณิชย์ เลขานุการ นักหนังสือพิมพ์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ หรือสมาคมระหว่างประเทศต่างๆ นอกจากนั้น ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เช่น การเป็นสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  อื่นๆอีกมากมาย และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ               <br> <br> <br> <br>B-)           B-)                   B-)             B-) 

เจต

เสาร์ ม.ค. 28, 2017 4:51 am  

&#128587;&#128583;&#128582;&#128107;  อยากสอบผ่านเนติ สอบติดอัยการ ศาล ผู้พิพากษา นี่เลย เพื่อนๆคะไฟล์เสียงคำบรรยายอาจารย์เนติ ที่นี้ราคาเป็นมิตร ฟังชัด ลองฟังดูซิคะ  <br>&#128039;&#128060;&#128047; ไฟล์เสียง mp3 คำบรรยายเนติฯ สำหรับ นักศึกษา เนติบัณฑิต ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักกฎหมาย นิติกร ตำรวจและผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการเรียนการสอบ ประดับความรู้ และการทำงาน(ที่ฟังชัด) สามารถฟังทางคอมฯ, ฟังกับเครื่องเล่น mp3, ฟังในรถ <br>โดยจำหน่ายและขาย DVD ไฟล์เสียงเนติฯ mp3 ภาคละ 480บาท <br> <br>ติดต่อทักทายมาได้ที่ <br>&#128515;ภาค1สมัย69ได้อาญาและแพ่งราคา 480บาท <br>&#128519;ภาค2สมัย68ได้วิอาญาและวิแพ่งราคา480บาท  <br>&#128565;ถ้าซื้อ ทั้งภาค1/69และภาค2/68 ราคา 880บาท <br>&#127802;ติดต่อได้ที่ ID Line  : superlawthai <br>&#128539;IG : superlawthai <br>&#9200; www.facebook.com/superlawthai <br>&#128521; e-mail : tawanlaw789@gmail.com               <br>&#128513; Facebook ชื่อ : สุดยอด กฎหมายไทย <br>&#128518; Pagefacebook:สุดยอดกฎหมายไทย <br> <br>&#128520;ชุดที่ 1 คือ DVD ไฟล์เสียงเนติฯ mp3 คำบรรยาย ภาคที่ 1 สมัยที่ 69 <br>               (ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน) <br>                มีทั้งวิชาอาญาและแพ่ง ราคา 480 บาท       <br>               (ทั้งขาแพ่งและอาญา) และ อื่นๆ อีกมาก <br> <br>&#128520;ชุดที่ 2 คือ DVD ไฟล์เสียงเนติ mp3 คำบรรยาย  ภาคที่ 2 สมัยที่ 68 <br>                  (ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน) <br>                  มีทั้งวิชาวิอาญาและวิแพ่ง ราคา 480 บาท <br>                 (ทั้งขาวิแพ่งและวิอาญา) และอื่นๆ อีกมาก <br> <br>&#128571;รายละเอียดจัดเต็มมีดังนี้ค่ะ <br>&#128109;ชุดที่ 1 คือ DVD ไฟล์เสียง mp3 คำบรรยายเนติฯ  ภาคที่ 1 สมัยที่ 69  <br>วิชาอาญาและแพ่ง (ทั้งขาแพ่งและอาญา) ราคา 480 บาท (รวมค่าจัดส่งEMS) <br> ซึ่งประกอบด้วย  <br>1.ไฟล์เสียง ภาค 1/69 ทั้งวิชาอาญาและแพ่ง (ได้ทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน) <br>2.ไฟล์เสียงติวเนติฯ และไฟล์เอกสารประกอบ ประจำปี 2559 <br>3.ไฟล์บทบรรณาธิการเนติ ภาค 1 สมัยที่ 63 ถึง 69 <br>4.ไฟล์ข้อสอบปากเปล่า สมัยที่ 7 ถึง 68 <br>5.ไฟล์คำถามและธงคำตอบวิชาอาญาและแพ่งสมัยที่ 59 ถึง 69 <br>6.ไฟล์เอกสารประกอบคำบรรยายเนติภาคปกติและภาคค่ำของเนติ ภาค 1 สมัยที่ 69 <br>7.ไฟล์เอกสารประกอบคำบรรยายเนติภาคทบทวน ภาค 1 สมัยที่ 69 <br>8.ไฟล์เอกสารกฎหมายที่ใช้ในการสอบและที่แก้ไขใหม่ จนถึงปัจจุบัน <br>ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน DVD ที่ท่านจะได้รับ <br>#################################################### <br>&#128107;ชุดที่ 2 คือ DVD ไฟล์เสียง mp3 คำบรรยายเนติฯ  ภาคที่ 2 สมัยที่ 68 <br>วิชาวิอาญาและวิแพ่ง (ทั้งขาวิอาญาและวิแพ่ง) ราคา 480 บาท (รวมค่าจัดส่งEMS) <br> ประกอบด้วย  <br>1.ไฟล์เสียง ภาค 2/68 ทั้งวิชาวิอาญาและวิแพ่ง (ได้ทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน) <br>2.ไฟล์เสียงติวเนติฯ และไฟล์เอกสารประกอบ ประจำปี 2558 <br>3.ไฟล์บทบรรณาธิการเนติ ภาค 1 สมัยที่ 63 ถึง 68 <br>4.ไฟล์ข้อสอบปากเปล่า สมัยที่ 7 ถึง 67 <br>5.ไฟล์คำถามและธงคำตอบวิชาอาญาและวิแพ่งเนติ สมัยที่ 56 ถึง 68 <br>6.ไฟล์เอกสารประกอบคำบรรยายเนติภาคปกติและภาคค่ำของเนติ ภาค 2 สมัยที่ 68 <br>7.ไฟล์เอกสารกฎหมายที่ใช้ในการสอบและที่แก้ไขใหม่ จนถึงปัจจุบัน <br>ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน DVD ที่ท่านจะได้รับ <br> ปล. ทดลองฟังก่อนได้ค่ะ  <br> <br>********************************* <br>&#128559;มีไฟล์ของแถมมากมาย เราอยากให้สอบผ่านทุกคน&#128111; <br>#ราคานี้รวม ems  <br>#ไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ <br>#ไฟล์เสียงเนติ #ไฟล์เสียงเนติฯ #ภาค1สมัย69  #ภาค2สมัย68  #เนติ1/69  #เนติ2/68 #ขาอาญา  #ขาแพ่ง  #ขาวิอาญา  #ขาวิแพ่ง #สอบอัยการ #สอบศาล #อัยการ #ศาล #สอบอัยการผู้ช่วย #สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา #กฎหมาย #ผู้พิพากษา #ติวเนติ #ไฟล์เสียงเนติราคาถูก #เนติ #สอบ #แบ่งปันไฟล์เสียง #สม้ยที่1/69  #สมัยที่2/68 #นิติกร #สอบนิติกร #คำบรรยายเนติ <img src="http://www.lawyerthai.com/m/phone.png" width="25" border="0">


Bumped ล่าสุดโดย Anonymous on เสาร์ ม.ค. 28, 2017 4:51 am.

  •   ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้ใช้งานขณะนี้

    กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน